Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal Of Marine Engineering

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریاVolume 17, Number 34 (2021-12)


Investigation of hydrodynamic forces on a floating sample of catamaran with emphasis on modal analysis, added mass and added damping
بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر یک نمونه شناور کاتاماران با تاکید بر تحلیل مودال، جرم و میرایی افزوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Fishing Net Stabilizing Method on a Planning Craft in Regular Waves by Experimental Method
بررسی المان پایدارساز تور ماهیگیری بر رفتار پیچ شناور پروازی در امواج منظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formation Control for a Group of Autonomous Underwater Vehicles Subject to Switching Topologies and Time Delay Factor
کنترل آرایش حرکت گروهی از ربات بدون سرنشین خودمختار زیرسطحی در یک ساختار سوئیچ شونده همراه با تأخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seawater transfer to onshore using a paddle type wave energy converter
استفاده از انرژی امواج به منظور انتقال آب دریا به سواحل به وسیله مبدل انرژی موج صفحه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical analysis of moorings of floating wind turbine and statistical distribution
تحلیل عددی خطوط مهار توربین بادی شناور و محاسبه توزیع آماری نیروی مهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and manufacturing Bernoulli’s based water speed sensor for applied on Autonomous Underwater Vehicle
طراحی و ساخت حسگر سرعت آبی بر مبنای قانون برنولی برای کاربرد در رونده‌های هوشمند زیرسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D simulation of monopile under wave and wind loads in liquefiable soil
شبیه‌‌سازی سه‌‌بعدی مونوپایل تحت بار توأم موج و باد در خاک با قابلیت روانگرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Analysis of Piles under Lateral Load
تحلیل قابلیت اطمینان شمع تحت بار جانبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of dynamic behavior of Anzali Port sandy soil reinforced with PET fibers
ارزیابی رفتار دینامیکی خاک ماسه بندر استحصالی انزلی بهسازی شده با خرده پلی- اتیلن ترفتالات ضایعاتی (PET)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Super-Cavitation Bullet for Underwater Handgun
طراحی گلوله سوپرکاویتاسیون مناسب برای کلت غواصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of the Storm Surge of NANAUK and ASHOOBA Tropical Cyclones in the Makran Coasts
مدلسازی خیزآب ناشی از طوفانهای حاره‌ای ناناوک و آشوبا در محدوده سواحل مکران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Caspian Sea coastline bathymetry map using satellite data
استخراج نقشه عمق‌سنجی سواحل دریای خزر با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 33 (2021-5)


Investigation of Dilution, Frequency, and Intensity of Turbulent Flow in Submerged Disposal of Brine
بررسی ترقیق، تناوب و شدت آشفتگی جریان آشفته در تخلیه مستغرق جریانهای شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the loss of sound signals in the presence of Eddy in a hypothetical area
بررسی روند اتلاف سیگنال‌های صوتی در حضور پیچک در یک حوضچه فرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Bulbous Bow Effect on the Resistance of a Container Ship by CFD Method
بررسی اثر حبابی سینه بر نیروی مقاومت یک کشتی کانتینربر به روش CFD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of water level on deep seawater intakes
بررسی تأثیر تغییرات ارتفاع آب در آبگیرهای عمقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Flushing Time in Semi-Enclosed Water Bodies through a Lumped and Distributed aspects (Case Study: Chabahar Bay)
تخمین زمان بازچرخش آب در پیکره‌های آبی نیمه بسته با رویکرد توده‌ای و گسترده (مطالعه موردی: خلیج چابهار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Analysis of slam-induced pressure on the bow-segment of surface ship
مطالعه تجربی فشار ناشی از پدیده کوبش در سینه یک شناور سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing heat transfer rate in heat exchanger of underwater vehicle motor by increasing fluid flow turbulence
افزایش میزان انتقال حرارت در مبدل حرارتی موتور شناور زیرسطحی بکمک افزایش میزان اغتشاش جریان سیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the geometry and control surface of AUV robots on hydrodynamics performance
بررسی هندسه بدنه و سطوح کنترلی برروی عملکرد هیدرودینامیکی ربات های AUV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dynamic Response of Chinese Lantern and Lazy S Riser Configurations Used in CALM Oil Terminal
مقایسه پاسخ دینامیکی پیکره‌بندی‌های رایزر فانوس چینی و لیزی‌اس مورد استفاده در ترمینال نفتی CALM به کمک مدلسازی عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of active nonlinear energy sink to reduce the oscillations of flow exposed circular cylinder
بکارگیری جاذب انرژی غیرخطی فعال به منظور کاهش نوسانات استوانه دایره‌ای در معرض جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An obstacle avoidance algorithm for an autonomous underwater vehicle based on fuzzy-virtual potential function and forward looking sonar
الگوریتم گریز از موانع برای یک رونده هوشمند زیرسطحی بر پایه تابع پتانسیل مجازی-فازی و سونار جلونگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lagrangian Modeling of Regular Wave Effect on Sea Pipeline on Permeable Sea Bed
مدلسازی لاگرانژی اثر موج منظم بر خط لوله دریایی مستقر بر بستر نفوذپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 32 (2020-11)


Design of vibration reducer for thrust bearing of marine shaft
طراحی کاهنده ارتعاشات برای یاتاقان تراست درخط رانش شناورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural health monitoring of offshore structures using a modified modal strain energy method (Case study: four-leg jacket substructure of an offshore wind turbine)
پایش سلامت سازه های دریایی به روش انرژی کرنشی مودال اصلاح شده (مطالعه موردی: زیرسازه شابلونی چهار پایه توربین بادی فراساحلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of Life Estimation Algorithm of Composite High Speed Craft Shell due to Cyclic Sea Pressure
پیاده سازی الگوریتم تخمین عمر خستگی پوسته کامپوزیتی شناور تندرو تحت بار نوسانی فشار دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Impact of Considerable Oil Contamination on Mechanical Properties of Fine-Grained Soils
بررسی تاثیر آلودگی‌های نفتی قابل توجه بر روی خواص مکانیکی خاک‌های ریزدانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Seasonal Effects and degrees of freedom on Dynamic Response and Impact Forces on Leg Mating Unit in Persian Gulf
بررسی اثرات فصلی و درجات آزادی بر پاسخ دینامیکی و نیروهای وارده بر المان میتینگ برای نصب فلوت اور در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity Analysis of the Dynamic Response of CALM Oil Terminal, in The Persian Gulf Region Under Different Operation Parameters
آنالیز حساسیت پاسخ دینامیکی ترمینال نفتی CALM تحت اثر پارامترهای عملیاتی مختلف در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the squat of different vessel types in the design of Iranian ports waterways using empirical relations
برآورد اسکوات به تفکیک نوع شناور در بنادر ایران با استفاده از روش‌های تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical investigation on the effect of nozzle geometry and needle lift profile on the cavitation flow and efficiency of the marine diesel engine injector
بررسی عددی تاثیر تغییر هندسه نازل و پروفیل جابجایی سوزن روی جریان کاویتاسیون و کارایی انژکتور موتور دیزل دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the bearing capacity and settlement behavior of skirted foundations resting on cohesive soils
مطالعه رفتار ظرفیت باربری و نشست پی‌های لبه‌دار واقع بر بستر خاک‌های چسبنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time series of water surface for estimating of mean water level in shallow areas
تشکیل سری زمانی سطح آب در مناطق کم‌عمق جهت تعیین تراز متوسط آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Flexible Trees Impact on Flow Pattern at the Coasts Using Physical Model
بررسی تاثیر پوشش درختی منعطف بر الگوی جریان در سواحل با استفاده از مدل فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Mechanical Measurement of Transverse Deflection and Comparison of Optimal Velocity for Energy Harvesting in Uniform and Tapered Cylinders from Vortex-Induced-Vibrations
اندازه‌‌گیری آزمایشگاهی و مکانیکی جابجایی عرضی و مقایسه سرعت بهینه برای تولید انرژی برای استوانه‌های یکنواخت و مخروطی تحت ارتعاش ناشی از گردابه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 31 (2020-4)


Numerical and Laboratory Modeling of Urban Sewage Discharge from Single port outfalls into Marine Environment
مدلسازی عددی و آزمایشگاهی تخلیه فاضلاب شهری از تخلیه کننده تک مجرایی در محیط دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of PDA Dynamic Test Results in Determining the Bearing Capacity of Single Pile in Marine Structures by Artificial Neural Networks
استفاده از نتایج آزمون دینامیکی PDA در تعیین باربری شمع تکی در سازه‌های دریایی به روش شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Seakeeping Investigation of an Inverted Bow Hull by Experimental Method
ارزیابی دریامانی یک شناور با فرم سینه مورب به روش آزمایش مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk-based and dynamic simulation of the marine operational field with the purpose of safe path planning for vessels
شبیه سازی ریسک پایه و پویای صحنه عملیات دریایی با هدف مسیریابی ایمن شناورهای سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and testing of the point absorber system to convert Sea Wave Energy into electrical energy
مدل‌سازی و تست سیستم جاذب نقطه‌ای مبدل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Tensile Strength in Composite Floats Structure Repaired with Multi-Layer Patches
بررسی تجربی استحکام کششی در سازه‌ی شناورهای کامپوزیتی ترمیم شده با تکنیک لایه‌چینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of the researches on the added mass and damping coefficients for the heave plates of the offshore platforms at translational and rotational oscillations
مروری بر مطالعات انجام شده روی ضرایب جرم افزوده و میرایی ورقهای هیو سکوهای شناور در ارتعاشات انتقالی و زاویه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Simulation of Depth-induced Breaking in the Third-Generation Wave Model SWAN
بهبود شبیه‌سازی فرآیند شکست در مدل‌ نسل سوم موج SWAN
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical study of Iran-Bushehr Container Ship motions and added resistance in regular head waves using STAR-CCM+
مطالعه‌ی عددی حرکات و مقاومت افزوده‌ی کشتی کانتینربر ایران بوشهر در امواج منظم با استفاده از نرم‌افزار STAR-CCM+
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a simple and reliable multi-objective optimization method to estimate hull dimensions of a semi-submersible rig
معرفی یک روش بهینه سازی چند هدفه‌ی ساده و قابل قبول برای پیش‌بینی ابعاد بدنه سکوی نیمه مغروق حفار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analyzing of the Cavity Scatterer Effect on the Acoustic Performance of Echo Reducing Layers with Doubly Periodic Distribution Using FEM
تحلیل عددی اثر حفره‌های پراکنده‌ساز روی عملکرد آکوستیکی لایه کاهنده اکوی دارای شبکه توزیعی تناوبی دوگانه با استفاده از FEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wedge Impact Simulation into the Non-Newtonian Herschel-Bulkley Dilatant Fluid with RANS Numerical Method
شبیه سازی برخورد گوه با سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی-دیلاتانت به کمک روش حل عددی RANS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 30 (2020-1)


Boundary element method development for modeling of two-phase flow around the surface piercing propeller with regard to cross-flow effect
توسعه روش عددی المان مرزی جهت مدل‌سازی جریان دوفازی حول پروانه نیمه مغروق با در نظر گرفتن تاثیر جریان عرضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study of 10-kHz Coastal Acoustic Tomography System for current monitoring in the Persian Gulf
امکان‌سنجی پایش جریان‌های خلیج‌فارس با استفاده از فناوری تیکه‌نگاری صوتی دریایی ۱۰ کیلوهرتز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Persian Gulf coastal jets under the influence of thermocline using numerical simulation
مطالعه جت‌های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر ترموکلاین با استفاده از شبیه سازی عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Field Study of Breaking Zone Width, Breaker Height, and Number of Breakings in the East Coast of Noor
مطالعه میدانی ارتباط بین عرض منطقه شکست، ارتفاع موج شکنا و تعداد شکست در ساحل شرقی نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of New Design of Perforated Half-Depth Wall Breakwater
ارائه ی طرح جدیدی از یک موجشکن دیواری مشبّک نیم عمق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of Lift Force Increase in a Hovercraft by Changing the Geometrical Parameters of Flow Transfer Part and Air Channel
بررسی عددی افزایش نیروی لیفت در یک هاورکرافت با تغییر در پارامترهای هندسی قطعه هادی جریان و کانال هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of stern wedge on instability control and reduction of the resistance of a semi-planing catamaran
ارزیابی اثر نصب گُوِه‌ی پاشنه برکنترل ناپایداری و کاهش مقاومت یک شناور دوبدنه‌ی نیمه‌پروازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stone Class I Characteristics on Hydraulic Stability of Multi-Layer Berm Breakwaters
تأثیر مشخصات سکوی سنگ کلاس I بر پایداری هیدرولیکی موج‌شکن سکویی چندلایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Repair of Circumferential Through-Wall Cracked Pipe by Using Local Composite Patch
ترمیم استوانه‌ی حاوی ترک راه به در محیطی با استفاده از وصله‌ کامپوزیتی موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposed a New Hybrid LOF-ANN Method to Extreme Wave Height Prediction based on Meteorological Data
پیش بینی وقوع امواج سهمگین مبتنی بر متغیرهای هواشناسی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ضریب داده پرت محلی و شبکه عصبی دسته بندی کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Calculation of Non-cavitating Marine Propellers by Solving FW-H Acoustic Equations
محاسبه نویز پروانه های دریایی در حالت غیر کاویتاسیونی با حل معادلات اکوستیکی FW-H
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility and Experimental Analysis of SPM Translational Motion under the Effect of Regular Wave Using the 3D Image Processing System
امکان‌سنجی و تحلیل آزمایشگاهی حرکت انتقالی SPM تحت اثر برخورد موج منظم به روش سیستم پردازش تصویر سه بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 29 (2019-4)


Cost Consequence-Based Reliability Analysis of Bursting Failure Mode in Subsea Pipelines
تحلیل قابلیت اطمینان مبتنی بر پیامدهای هزینه ای مود خرابی ترکیدگی در خطوط لوله‌ی دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Dimensional Numerical Simulation of Tsunami Generation and Propagation Due to Makran Subduction and run-up on Chabahar Bay and Makran Coasts
شبیه‌سازی عددی سه‌بعدی تولید و انتشار موج سونامی ناشی از لغزش صفحات مکران و بالاروی موج در خلیج چابهار و سواحل مکران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Free Surface on Hydrodynamic Performance of Propeller
بررسی اثر سطح آزاد بر عملکرد هیدرودینامیکی پروانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Multilayer Perceptron Neural Network and Support Vector Machine for Modeling the Hydrodynamic Behavior of Permeable Breakwaters with Porous Core
بکارگیری شبکه‌ عصبی پرسپترون چند‌لایه و ماشین بردار پشتیبانی بمنظور مدلسازی رفتار هیدرودینامیکی موج شکن قائم نفوذپذیر با هسته متخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Flow Hydrodynamic Around Dolphin Body in Viscous Fluid
شبیه‌سازی عددی هیدرودینامیک جریان حول بدن دلفین در سیال ویسکوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lateral Loading Parameters on Monopile Behavior Based on Physical Modeling
بررسی تأثیر مشخصات بار جانبی بر رفتار مونوپایل با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Float Body Geometry on the Power of Wave Energy Absorber Converter Using Mooring Catenary
بررسی تاثیر هندسه بویه بر روی توان مبدل جاذب انرژی موج با استفاده از مهار کتنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrodynamic Frequency Analysis of a Uniformly Moored SPM in Persian Gulf Environment Using Numerical Method
تحلیل هیدرودینامیکی و فرکانسی SPM با مهاربندی متقارن به روش عددی در شرایط محیطی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Water Column Stability on Underwater Oil Blowouts Plume Dynamics and Peeling Height
تاثیر پایداری ستون آب دریا بر دینامیک حرکت و ارتفاع نفوذ پلومهای نفتی رها شده از بستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental and Numerical Study of Tension Bearing Capacity of Circular Skirted Foundations Resting on Sand Bed
مطالعه آزمایشگاهی و عددی ظرفیت باربری کششی پی‌های لبه‌دار دایره‌ای واقع بر بستر ماسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach for Operation Depth Reduction of an Underwater Glider Propelled by Ocean Thermal Energy
رهیافتی برای کاهش عمق کاربری یک گلایدر زیرسطحی با موتور حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ship Trim Optimization for the Reduction of Fuel Consumption
کاهش مصرف سوخت شناور تجاری با بهینه‌سازی تریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Behavior of the Mooring System for a Conceptual Design of a Spar Floating Wind Turbine under Survival Conditions
بررسی رفتار سیستم مهار برای یک طرح مفهومی از توربین بادی شناور اسپار در شرایط بقاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solving the Governing Equations of Sea Waves Nonlinearly and Designing A CETO Mechanism for Energy Extraction from the Waves of Larak and Faror Islands
حل معادلات حاکم بر امواج دریا به صورت غیر خطی و طراحی دستگاه استحصال انرژی از نوع CETO از امواج جزایر لارک و فارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Wave Overtopping Over Composite Berm Breakwater
مدلسازی عددی روگذری موج از موج‌شکن سکویی مرکب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Vulnerable Points of Pile-Supported Wharves against the Blast Load – Case Study
تعیین نقاط آسیب پذیر اسکله‌های شمع و عرشه در برابر بار انفجار – مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precision and Reliability Incensement of Inertial Navigation System with Rotation and Redundancy
افزایش دقت و قابلیت اطمینان در ناوبری اینرسی با استفاده از IMU افزونه‌ی دوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 28 (2019-1)


Wave interaction with caisson breakwater considering large sliding movements in mesh-free Lagrangian coordinate
اندرکنش دینامیکی موج و موج‌شکن کیسونی با در نظر گرفتن جابجایی‌های لغزشی بزرگ در مختصات لاگرانژی بدون المان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design and Operation of an Energy Hub System for a Float Including Fuel Cell As Well As Wind and Solar Renewable Resources
طراحی و بهره برداری بهینه از سیستم هاب انرژی چند حاملی در شناوری شامل پیل سوختی و منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproducing trajectory of oil spilled from Turkmenistan oil fields in autumn and summer
بازتولید مسیر انتشار آلودگی های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان در فصول تابستان و پاییز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study Effects of Irregular Wave Parameters on Berm Recession of deformed profile Berm Breakwaters
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تاریخچه بارگذاری امواج نامنظم بر روند فرسایش نیمرخ موج‌شکن‌های سکویی شکل پذیر تغییر شکل یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrodynamic Numerical Analysis of Wave Pattern Due to the Motion of Suboff 5470 Underwater Vehicle Near the Free Surface
آنالیز عددی هیدرودینامیکی الگوی موج تولید شده ناشی از حرکت ربات خودکار زیرآبی Suboff 5470 نزدیک سطح آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of dynamic response changes in TLP type floating wind turbine with broken mooring lines
بررسی تغییرات پاسخ دینامیکی در توربین بادی شناور از نوع TLP تحت قطع‌شدگی کابل‌های مهاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of free surface or floor wall on the hydrodynamic coefficients of the rigid and combined rigid–elastic heave plates in offshore platforms
اثر شرایط مرزی سطح آزاد و بستر کف روی ضرایب هیدوردینامیکی ورق هیو صلب و ترکیبی صلب-الاستیک در سکوهای شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of the Diesel Hybrid Propulsion System for Vessels
مدل سازی سیستم پیشرانش هیبرید دیزلی برای شناورهای سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of Effect of Arrangement of Generators on Flow over a Suboff Submrine Model
بررسی عددی اثر چیدمان مولدهای ورتکس بر جریان حول مدل زیرسطحی سابوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Load- Penetration Behavior of Spudcan Foundations in Single- Layered Clayey Soils
بررسی عملکرد بار- نفوذ پی اسپادکن در خاک‌های تک‌لایه رسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental evaluation of attenuator WEC in a laboratory wave tank
ارزیابی تجربی مبدل انرژی موج نوع تضعیف کننده در استخر موج آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 27 (2018-7)


Reliability Analysis of damaged jacket platform under ship impact
تحلیل قابلیت اطمینان اعضای آسیب دیده سکوی جکت تحت بار ضربه شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ship Collision Probabilistic Risk Analysis by Traffic simulation in Persian Gulf
تحلیل ریسک احتمالاتی برخورد شناورها با شبیه‌سازی ترافیک در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical investigation into effect of floating breakwaters’ geometries with the same draft and mass on their efficiency
بررسی عددی تاثیر شکل هندسی موج شکن های شناور با آبخور و جرم یکسان بر راندمان آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling Investigation of Irregular Wave Interaction with Perforated Caisson Breakwater
بررسی مدلسازی عددی اندرکنش موج نامنظم و سازه مو‌ج‌شکن صندوقه ای حفره دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Genetics Algorithm in Estimating Bearing Capacity of Pile under Dynamic Load
استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در تخمین ظرفیت باربری دینامیکی شمع فولادی و بتنی پیش‌ساخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction and Non-Destructive Buckling Test Method for Steel Cylindrical Shell under External Hydrostatic Pressure
پیش بینی و ارائه روش آزمایش غیر مخرب کمانش پوسته استوانه‌ای فولادی تحت فشار هیدرواستاتیک خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and Experimental Study of a Spherical Projectile Water Entry Problem and Investigation of Mass and Impact Velocity Effect on Pinch-off Time and Depth
مطالعه عددی و آزمایشگاهی مسئله ورود یک پرتابه کروی به آب و بررسی اثر جرم و سرعت برخورد بر زمان و عمق جدایش حباب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Aluminum Interlayer and Heat-Input in Lap Joint Properties of Aluminum to Steel Using Pulsed Gas Tungsten Arc Welding
نقش لایه واسط آلومینیوم و حرارت ورودی بر خواص اتصال لبه روی هم آلومینیوم به فولاد با فرآیند جوشکاری قوسی الکترود تنگستنی-گاز با جریان پالسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Analysis and Prioritization Method of the Marine Propulsion System Hazards
توسعه روش های تحلیل و اولویت بندی مخاطرات سامانۀ رانش دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydroelastic Effects on Hull Girder Deformation in Bow Flare Water Impact
بررسی اثر هیدروالاستیک در تغییر خمشی شاهتیر بدنه در پدیده کوبش سینه شناور به سطح آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 26 (2018-2)


Numerical Investigation of the Hydrodynamic Forces on Offshore Piggyback Pipelines in Steady Currents
بررسی نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر خطوط لوله فراساحلی مرکب تحت جریان‌های دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3Dimensional Impact Simulation of Cylindrical Projectile with Water Surface to Predict Projectile’s Behavior and the Stresses Induced in it
شبیه‎سازی سه‎بعدی برخورد پرتابه استوانه‌ای به سطح آب به منظور پیش‎بینی رفتار پرتابه و تنش‎های وارده به اجزای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Autonomous Underwater Vehicle hull shape with direct approach
طراحی شکل بدنه یک زیرسطحی خودکنترل با رویکرد مستقیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A sigma-coordinate primitive equation model for studying the circulation pattern in the South Caspian Sea
مطالعه الگوی جریان در خزر جنوبی با استفاده از یک مدل معادلات مقدم در مختصات سیگما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Free Vibration Analysis of Very Large Circular Floating Structures by Finite Element Method
تحلیل ارتعاش آزاد سازه‎های شناور بسیار بزرگ دایره‎ای شکل به روش اجزاء محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification and Identification of Underwater Target based on Sound Propagation
دسته بندی و شناسائی اهداف زیرآبی بر اساس اصوات منتشره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Probabilistic Model for Uniform Corrosion in Offshore Steel Structures in Persian Gulf
ارائه یک مدل احتمالاتی برای توزیع خوردگی یکنواخت در سکوهای ثابت فلزی در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and implementation of AHRS/GPS/DR Navigation algorithm applied to long-range AUVs with high underwater durability
طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم ناوبری AHRS/GPS/DR برای رونده‌های زیرسطحی خودگردان با برد بلند و ماندگاری بالا در زیر آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The different improvers on properties of weak rocks
بررسی بهبود دهنده‌های مختلف بر روی خصوصیات سنگ‌های ضعیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, Analysis and Fabrication of a Counter Rotate Brushless Permanent Magnet Motor for Using in Under Water Systems
طراحی، تحلیل و ساخت موتور معکوس‌گرد مغناطیس دائم بدون جاروبک جهت استفاده در سامانه های دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress Analysis of Marine Gas Turbine Engine Turbine Disk Subjected to Thermal Load Using Homotopy Method
تحلیل تنش دیسک توربین موتور توربین گاز دریایی تحت بارگذاری حرارتی با استفاده از روش هموتوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Anechoic Coating by Combining FEM and ADM
شبیه‌سازی عددی پوشش های ضد اکو حفره دار با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و کانال آکوستیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 25 (2017-9)


Generation, Propagation and Run-up of Tsunami Waves Crated by Submarine Landslide
تولید، پیشروی و بالاروی امواج سونامی ناشی از زمین لغزش زیرسطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of sea wave height modeling using Monte Carlo methods and Fuzzy logic
مقایسه روش های مونت کارلو و روش ترکیبی منطق فازی-PSO در مدل سازی ارتفاع موج دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TIDAL EFFECTS ON LONG-TERM MORPHOLOGY BEHAVIOUR IN LARGE TIDAL BASINS
تاثیر جزر ومد بر رفتار بلند مدت مورفولوژی در حوضچه‌های وسیع جزر و مدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Repeated Repair on Microstructure, Mechanical Properties and Corrosion Behavior of 5083-H321 Aluminum Alloy Welded Joints Using Pulsed MIG
تاثیر تعمیر مکرر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش میگ پالسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Hydrodynamic Derivatives of an AUV Based on the Water Tunnel Testing Maneuvers
ارزیابی مشتقات هیدرودینامیکی AUV با استفاده از مدل سازی مانورهای پایه در تونل آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acoustic Model Identification Using Inverse Model
تخمین توان چند قطبی های آکوستیکی به روش معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Control System Design for a Surface Effect Ship by Linear-Quadratic Regulator Method
طراحی سیستم کنترل برای میرایی حرکت هیو شناور اثرسطحی با استفاده از روش رگولاتور مربعی خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamic Behavior Identification of Cavitating Flow
شناسایی رفتار دینامیکی جریان ابرکاواک زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Level Fluctuation Analysis and Forecast in the Caspian Sea Using Stochastic Time Series models
تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از مدل های استوکستیک سری زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Numerical Study of the Effects of Changing the Height and Location of the Step on a Planing Flat Plate
مطالعه عددی اثرات تغییر ارتفاع و موقعیت طولی پله، در یک ورق پروازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Marine Propulsor Using Coupled BEMT/RANS Method
شبیه‌سازی عملکرد هیدرودینامیکی پیش‌برنده‌های دریایی با کمک روش ترکیبی ‌تئوری مومنتوم ‌المان پره و حل معادلات متوسط‌گیری شده ناویر- استوکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 24 (2017-1)


Inspection of Undersea Oil and Gas Pipelines by New Variable Thrust Vector Underwater Robotic Platform
بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز زیر دریا بوسیله ربات زیرسطحی با بردار رانش متغیر جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Assimilation for Wave Data in Persian Gulf Using WAVEWATCH-III Spectral Model
هم‌جوشی داده‌های موج در خلیج فارس با مدل طیفی ویوواچ3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sea Level Fluctuations on the Caspian Sea Coastline Changes
تاثیر نوسانات تراز آب دریا بر تغییرات خطوط ساحلی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Effect of Tail Form on Autonomous Underwater Vehicle (AUV) Maneuverability
بررسی تاثیر فرم هندسی دُم بر مانورپذیری شناور زیرسطحی هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Optimization of Vertical Launcher Structure of Launch Vehicle Launching from the Ship Using Finite Element Method
طراحی و بهینه سازی سازه سکوی پرتاب قائم موشک ماهواره بر پرتاب شونده از روی کشتی به روش المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and Experimental Investigation of Shroud Effects of a Ducted Turbine on Upwind and Downwind Flows
بررسی عددی و تجربی تاثیرهای غلاف یک توربین داکتی بر روی جریان‌های بالادست و پایین‌دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Beach Hydrodynamic Classification of South Coasts of Caspian Sea- Mazandaran Province
طبقه‌بندیِ هیدرودینامیکی سواحل جنوبی دریای خزر-استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finite Element Analysis for Offshore Pipeline with Reinforced Concrete under Effect by Lateral Traction Considering the Seabed Non-Linear Parameters
تحلیل المان محدود خط لوله فراساحلی دارای پوشش بتن مسلح تحت اثر نیروی کشش جانبی با در نظر گرفتن پارامترهای غیرخطی بستر دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of coordinated path following controller for multiple autonomous underwater vehicle considering obstacles and collision avoidance
طراحی کنترلگر تعقیب مسیر هماهنگ برای گروه شناور زیرسطحی با در نظر گرفتن مسئله اجتناب از برخورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Service-Life Prediction of Reinforced Concrete Structures in Tidal Zone
تخمین عمر مفید سازه های بتن آرمه در شرایط دریایی جزر و مدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical and Experimental Investigation of Hydrodynamic Behavior of a Horseshoe Vortex around sail
بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی گردابه نعل اسبی اطراف برجک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 23 (2016-9)


The effect of optimum launching on the reduction of offshore jacket weight
بررسی تاثیر اجرای بهینه عملیات به آب اندازی سکوهای شابلونی برکاهش وزن سکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Novel Method for Measurement of Stationary and Dynamic Torsion in Shafts – With Application to Monitoring of Torsional Vibration
اندازه‌گیری پیچش استاتیکی و دینامیکی محورها- کاربرد ویژه در پایش ارتعاشات پیچشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating A Feature Extraction Algorithm For Damage Detection of Offshore Jacket Platforms Using Physical Model And Finite Element Model Updating
ارزیابی یک الگوریتم استخراج مشخصه جهت عیب‌یابی سازه جکتی فراساحلی با استفاده از مدل فیزیکی و بروزرسانی مدل المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Foulings on the Marine Vessels Body and Application of Newly Recommended Techniques to Reduce the Resulting Drag Force
شبیه سازی عددی خزه های دریایی چسبیده به بدنه شناورها و بکارگیری روشهای کاربردی و نوین به منظور کاهش نیروی درگ ناشی از آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of 3D Current Pattern, Sea Surface Temperature and Salinity Distribution in the South of Caspian Sea
شبیه سازی الگوی جریان سه بعدی، توزیع دما و شوری سطحی آب در حوضه جنوبی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Priorities and Mapping Oil Spill Hazards Index in Shorelines by Comparison AHP Method and ANP Method (Case Study: Shoreline of Bushehr Province)
تعیین اولویت ها و تولید نقشه خطرپذیری مناطق ساحلی به ریزش های نفتی با مقایسه روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای – مطالعه موردی سواحل استان بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of WaveStar Energy Converter Performance in Caspian Sea Using Regular Wave and Froude-Krylov Force
بررسی عملکرد مبدل انرژیWaveStar تحت پارامترهای امواج دریای خزر با شبیه‌سازی امواج منظم و نیروی فرود کریلوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Building of a Shroud to Increase Fluid Velocity with Capability to Use for Axial Water Turbines
طراحی و ساخت یک غلاف جهت افزایش سرعت سیال با قابلیت استفاده برای توربین‌های آبی محوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Siltation at Bushehr Estuary by MIKE 21
مدل سازی رسوب گذاری در خور بوشهر با استفاده از نرم افزار21 MIKE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct Numerical Simulation of Fully-Developed Turbulent Channel Flow with Slip Boundary Condition on One of the Walls
شبیه سازی مستقیم عددی جریان آشفته توسعه یافته در کانال با شرط مرزی لغزش روی یکی از دیوارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of Fluid Flow Around a Cross-Section of Surface Piercing Propeller with Linear Trailing Edge Profile in Various Weber Numbers
تحلیل عددی جریان سیال حول مقطع پروانه نیمه مغروق با پروفیل لبه انتهایی خطی در اعداد وبر متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 22 (2016-3)


Modification of Wave Spectrum Parameters in Persian Gulf by Considering Field Measurements in Northern Waters
اصلاح پارامترهای طیفی موج در خلیج‌فارس با در نظر گرفتن برداشت‌های میدانی در آب‌های شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation on Impact of Reynolds Number, Fitting Distance and Relative Diameter on Flow Separation around Piggyback Pipelines
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد رینولدز، فواصل کارگذاری و قطر‌نسبی در پدیده جدایش جریان اطراف خطوط لوله با آرایش سوار بر هم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of Monopiles Under Lateral Loading By Centrifuge Modeling
بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Dynamic Behavior of Offshore Jacket-Type Platforms Incorporated with the Tuned Liquid Damper (TLD) under Seismic Excitation
بررسی رفتار دینامیکی سکوهای فراساحلی شابلونی مجهز به سیستم میراگر مایع تنظیم شده تحت تحریک لرزه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Partitioning the Wave Spectrum into Wind Sea and Swell Components
روش مناسب جداسازی انرژی امواج محلی از امواج دورآ در طیف فرکانسی موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of method of separation of variables for analyzing floating breakwaters
استفاده از روش جداسازی متغیرها برای مطالعه موج شکن شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Wave Overtopping From Armour Breakwater by Considering Porous Effect
مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر تخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Control and Fatigue Analysis of Offshore TLP Wind Turbine Using TMD
کنترل سازه ای و تحلیل خستگی توربین بادی پایه کششی شناور فراساحلی با استفاده از میراگر جرم تنظیم شونده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protection of Offshore Pipelines with Adding a Longitudinal Blade beneath the Pipe
محافظت از خطوط لوله فراساحلی با اضافه نمودن یک تیغه ی طولی نفوذ ناپذیر به زیر لوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Numerical-Semi Empirical Model to Estimate Hydrodynamic Derivatives of an AUV
توسعه مدل عددی-نیمه تجربی جهت تخمین مشتقات هیدرودینامیکی یک AUV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Investigation of an Underwater Vehicle Accelerated Motion and Determination of Its Added Mass Coefficients
بررسی عددی حرکت شتابدار یک ربات زیر آبی و تعیین ضرایب جرم افزوده آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 21 (2015-9)


Boundary Element Analysis of Incident Waves Passing a Submerged Breakwater
مدل سازی امواج برخوردی به موج شکن مستغرق با استفاده از روش المان مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Proper Directional Spreading Function (DSF) For Waves Climate of Hormuz Strait Zone
ارائه یک تابع توزیع جهتی مناسب برای امواج محدوده منطقه تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a New Computational Module for Digital Shoreline Analysis System to Detect Uncertain Data in the Shoreline Change Data
ارائه یک ماژول محاسباتی جدید برای سیستم تحلیل دیجیتالی خط ساحلی (DSAS)، جهت شناسایی داده‌های مشکوک به خطا در داده‌های تغییرات خط ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seismic analysis of secondary systems installed on topside of offshore platforms
تحلیل لرزه‌ای سیستم‌های ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensional Analysis of Semi-spherical Structure Forming for Ti-6Al-4V Alloy to Hydrostatic-Superplastic Method
تحلیل ابعادی شکل دهی سازه نیم کُروی از آلیاژ تیتانیوم 4-6، به روش هیدرواستاتیک-سوپرپلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Damage Identification of the Floating Wind Turbine Mooring Line by Fuzzy Classification
عیب یابی خطوط مهاری توربین بادی شناور با استفاده از روش کلاس بندی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

System Identification Determination of Ship Maneuvering Hydrodynamic Coefficients Based on Free-running Model Test Results
محاسبه ضرائب مانور شناورها به کمک روش شناسایی سیستم مبتنی بر تست های مدل خودرانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modelling of Non-isotropic Stratified Flows Using an Explicit Algebraic Reynolds Stress Turbulence Model (EARSM)
مدل‌سازی عددی جریان‌های لایه‌بندی شده‌ی غیر‌همسان با استفاده از مدل آشفتگی صریح جبری تنش رینولدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Modeling Requirements of TLPs in Waves
الزامات آزمایش مدل سکوهای پایه کششی در امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 20 (2015-3)


Detection of Under Marine Currents by Acoustic Waves
شناسایی جریان‌های زیردریایی توسط امواج صوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Assessment of Mechanical properties and Corrosion of Reinforced Steel Bars in Lightweight Concrete for Application in onshore and offshore structures
بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت کاربرد در سازه‌های ساحلی و فراساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Geometrical Imperfection of the Brace Member on Stress Concentration Factors in Tubular T-Joints of Jacket-Type Platforms under Axial Loading
تأثیر ناکاملی هندسی عضو مهاری روی ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله‌ای T شکل سکوهای شابلونی تحت بارگذاری محوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Force-Deflection Relations of Steel Tubular Members under Lateral Quasi-Static Impacts from Dropped Objects
ارزیابی روابط نیرو-تغییرمکان اعضای لوله‌ای فولادی تحت ضربه جانبی شبه‌استاتیکی سقوط اجسام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Protective Collars Effect on the Scour Depth around Fixed Offshore Vertical Pier
بررسی عملکرد طوقه‌های محافظ در کاهش عمق آبشستگی حول پایه استوانه ای قائم ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Wave Interaction with Oscillating Water Column in One Dimension
شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای یک‌بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Aluminum AA2024-T6’s Corrosion Behavior Coated by Plasma Electrolytic Oxidation in Maritime Media
مطالعه رفتار خوردگی آلومینیوم AA2024-T6 پوشش داده شده به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی در محیط دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Sediment Transport behind Anzali Breakwater with the purpose of Comparison of Iranian PMO Dynamics Software and MIKE 21
شبیه سازی انتقال رسوب پشت موج شکن بندر انزلی با هدف مقایسه نرم افزار ایرانی PMO Dynamics و MIKE21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fixed Offshore Structures under Persian Gulf Sea Conditions by WET Method
ارزیابی سکوهای پایه ثابت تحت امواج حدی منطقه خلیج فارس با استفاده از روش زمان دوام موج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Free Vibration Analysis of Offshore Wind Turbine with Fixed Monopile Platform
تحلیل ارتعاشات آزاد برج توربین بادی فراساحلی با سکوی ثابت تک شمع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Sloshing Effect on Ship Motions in Regular Waves
مطالعه آزمایشگاهی اثر اسلاشینگ بر حرکات یک کشتی حمل مایعات در امواج منظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 19 (2014-9)


Forced Vibration Analysis of a Nonlinear Marine Riser Using Homotopy Analysis Method
تحلیل ارتعاشات اجباری رایزرهای دریایی غیرخطی با روش تحلیلی هموتوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimated Alongshore Sediment Transport Rates Using Soft Computing (SF) Models
تخمین آهنگ انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده ازمدل‌های محاسباتی نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental evaluation of energy transmission coefficient for step floating breakwaters
ارزیابی آزمایشگاهی مقدار ضریب انتقال انرژی برای موج‌شکن‌های شناور پله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aero-Hydro-Elastic Simulation of Barge Wind Turbine
شبیه‌سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی کرجی‌وار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Modeling of Water Surface and Pore Pressure Fluctuations in Conventional Rubble Mound Breakwater
مدلسازی عددی نوسانات سطح آب و تغییرات فشار منفذی در بدنه موج‌شکن‌های توده سنگی سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the changes in average wind speed in Chabahar, Gulf of Oman, due to climate change
بررسی تغییرات سرعت باد در نزدیکی منطقه چابهار در دریای عمان در اثر تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation into the Uncertainty Parameters in Dynamic performance of Pier Stochastic Finite Element Method Using Wishart Random Matrix
بررسی عوامل عدم‌قطعیت در عملکرد دینامیکی اسکله به‎روش المان محدود اتفاقی با استفاده از مدل ماتریس تصادفی ویشارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 18 (2014-3)


Calculation of probable extreme wave height during life time of offshore platforms in the Persian Gulf
محاسبه حداکثر ارتفاع موج محتمل طی عمر طراحی سکوهای دریایی واقع در خلیج‬‬فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of New-wave theory in the Endurance Wave method to assess offshore structures under the Persian Gulf wave conditions
تحلیل موج دوام اصلاح شده، سکوی پایه ثابت، تئوری موج نو، ارزیابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Corrosive Environment on Fatigue Crack Propagation in Deep Water Riser
اثر حضور عامل خورنده بر رشد ترک خستگی در رایزرهای آب عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analysis of Hydrodynamic Pressure Effect on High Speed Composite Vessel and Optimization of Structure
تحلیل عددی اثرات توزیع فشار هیدرودینامیکی بر روی شناور تندرو کامپوزیتی و بهینه‌سازی سازه شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and comparison of test methods of evaluation of concrete durability in the Persian Gulf environment
بررسی و مقایسه آزمون های ارزیابی پارامترهای دوام بتن درحاشیه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of tendons and TLP behavior in damaged condition
بررسی رفتار تاندون ها و سکوی پایه کششی در حالت صدمه دیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Wave Interaction with One Oscillating Water Column in Two Dimensional Vertical Plane
شبیه‌سازی عددی اندرکنش موج با یک واحد نیروگاهی ستون نوسان‌گر آب در فضای دو‌بعدی قائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Effect of Water Depth into Dynamics Behavior of Fixed Offshore Platforms Equipped With Shape Memory Alloy Elements
بررسی پاسخ سکوهای فراسـاحلی ثابت فلزی مجهز به آلـیاژ حافظه دار شکلی درعمق های مختلف تحت نیروی امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 17 (2013-9)


Conceptual and Numerical Modeling of Coastal Sediment Processes at Kong and Lengeh Ports at Northern Persian Gulf Coastline
تحلیل فرآیندهای رسوبی بنادر لنگه و کنگ مبتنی بر تفسیر مدل‌های مفهومی و عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Human Factors in High Speed Crafts
بررسی عوامل انسانی در شناورهای تندرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Alongshore Sediment Transport Rate Using Semi-Empirical Formulas and an Artificial Neural Networks (ANNs) model in Noor Coastal zone
تخمین مقدار انتقال رسوب در امتداد ساحل با استفاده از فرمول‌های نیمه تجربی و شبکه عصبی مصنوعی در سواحل نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroelasticity in numerical modeling of slamming
بررسی تاثیر هیدروالاستیسیته در مدل سازی عددی کوبش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Evaluation of the Thermal Diffusion near the Intake/Outlet of a Coastal Thermal Power Plant (PARESAR Power Plant)
تحلیل میدان توزیع دما در مجاورت خروجی و ورودی نیروگاه حرارتی ساحلی (نیروگاه پره‌سر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical simulation of waves and storm surge induced by the Gonu tropical cyclone in the Chahbahar Bay area
شبیه سازی عددی امواج و مد ناشی از توفان گنو در خلیج چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of soft computing models to estimate wave heights in Anzali port
ارزیابی عملکرد مدل‌های محاسباتی نرم در تخمین ارتفاع امواج در بندر انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Wave Interaction with Porous Seawall in Two Dimensional Vertical Plane
مدلسازی عددی اندرکنش موج با دیوار متخلخل ساحلی در فضای دوبعدی در قائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrodynamic and acoustic analysis of underwater propellers by numerical method
تحلیل هیدرودینامیکی و آکوستیکی پروانه های مغروق به شیوه عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 16 (2013-3)


An Experimental/Numerical Study on the Sensitivity of Axial Compressive Load Bearing Response of Steel Tubular to Geometrical Imperfections
بررسی آزمایشگاهی و عددی حساسیت باربری محوری فشاری اعضای لوله‌ای فولادی به ناراستی‌های هندسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Seismic Performance of Pile Supported Wharves Using Seismic Isolators
بهسازی لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه به وسیله جداگرهای لرزه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Ship Squat in Canal by Model Testing
مطالعه آزمایشگاهی اسکوات کشتی‌ها در کانال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on Effect of Offshore Pipelines Fitting Distances on Flow Separation around them Using Experimental and Numerical Models
بررسی تاثیر فواصل کارگذاری خطوط لوله فراساحلی بر جدایش جریان اطراف آن ها با استفاده از مدل های آزمایشگاهی و عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reducing Error of Probabilistic Seismic Demand Analysis of Jacket Type Offshore Platforms Subjected to Pulse-Like Near Fault Ground Motions
کاهش پراکندگی پاسخ لرزه ای سکو های ثابت فلزی دور از ساحل در برابر حرکات زمین حوزه نزدیک دارای پالس سرعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation into the Effects of Buckle Arrestors on the Arresting of Dynamic Buckle Propagation in Pipelines
بررسی اثرات کمانش گیرها در جلوگیری از انتشار دینامیکی کمانش در خطوط لوله دریائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probabilistic Estimation of Offshore Jacket Type Platforms Capacity Using Incremental Random Wave Analysis (IRWA)
برآورد احتمالاتی ظرفیت سکوهای دریایی نوع جاکت به‌کمک روش تحلیل امواج تصادفی افزایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 15 (2012-10)


Evaluation of Seismic Behavior of Fixed Offshore Platforms with Endurance Time Method
ارزیابی رفتار لرزه‌ای سکوهای پایه ثابت با استفاده از روش زمان دوام
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study on Effects of Initial Berm Width and Stone Grading on the Stability of Berm Breakwaters
مطالعه آزمایشگاهی تاثیرعرض اولیه سکو و قطر مشخصه سنگدانه های لایه آرمور در پایداری موج شکن های سکویی شکل پذیر
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parametric Investigation of Pressure Distribution on Wedge Water Entry by Experiment
مطالعه پارامتری توزیع فشار بر روی گوه به هنگام ورود به آب به روش تست مدل
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonlinear Sliding Mode Controller and Nonlinear H infinity Controller Design for Roll Stabilisation of Ship with Gyro
طراحی کنترل کننده غیرخطی مد لغزشی و H_∞ غیرخطی برای پایدارسازی حرکات چرخشی رول شناور در حال سکون مجهز به عملگر ژایرو
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Free Vibration Analysis of Functionally Graded Elliptical Plates
تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های بیضوی ساخته شده از مواد FGM
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation of Breaking Solitary Wave on the Sloping Beach Using WCSPH Method
شبیه‌سازی عددی شکست موج تنها بر روی ساحل شیب‌دار به‌ روش هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم‌پذیر
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Models for Service-Life Prediction of Reinforced Concrete Structures in Persian Gulf Marine Environment
ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Study of Structural Fire Behavior of Oil Platform Decks Connections
مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصالات عرشه سکوهای نفتی در آتش‌سوزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 14 (2012-3)


Online Significant Wave Height Prediction in Persian Gulf Using Artificial Neural Networks and Regression Trees
پیش یابی ارتفاع موج شاخص در خلیج فارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با درخت های تصمیم رگرسیونی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of analytical methods of wave decomposition for evaluating reflection coefficient
مقایسه روش‌های تحلیلی تجزیه امواج به منظور محاسبه ضریب انعکاس موج
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Geometric Parameters on Tidal Behaviour of Long Estuaries
تاثیر عوامل هندسی بر جزر و مد در خورهای طویل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Two-Phase Flow Modeling of Bed-Load Transport Using A Lagrangian-Lagrangian Model
مدلسازی دوفازه بار بستر با استفاده از یک مدل لاگرانژ-لاگرانژی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Chloride Diffusion Decay Index in Concrete by Experimental and Analytical Methods
بررسی شاخص کاهش پخش کلراید در بتن از روشهای تجربی و تحلیلی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydrodynamic Optimization of Hull Form of High Speed Planing Craft by Multi Objective Genetic Algorithm in Calm Water
بهینه سازی چند هدفه هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور تندرو پلنینگ به کمک الگوریتم ژنتیک در آب آرام
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Underwater Vehicle Hydrodynamic Coefficients Using Model Tests
تعیین ضرایب هیدرودینامیکی زیرسطحی‌ها به روش تست مدل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Hydrodynamic Force and Moment Derivatives for the Axi-Symmetric Bare Hull of an Underwater Vehicle Using the Planar Motion Mechanism
تعیین مشتقات هیدرودینامیکی نیروی اسوی و گشتاور یاو با آزمایش مکانیزم صفحه ای یک زیر سطحی متقارن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Dynamic Response of Jack-up Platform in Granular Soil
ارزیابی رفتار دینامیکی سکوهای دریایی نوع خود بالارو در خاک های دانه ای
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 13 (2011-9)


Effects Of Wind And Wave Loads On Stress Intensity Factors Of A Cracked Offshore Structure
اثرات بارهای ناشی از موج و باد بر ضرایب شدت تنش یک سازه فراساحلی ترکدار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

2d Analysis Of Scour And Stability Rubble-Mound Breakwater Toe By Physical Model
بررسی دو بعدی آبشستگی و پایداری پنجه موج شکن توده سنگی با استفاده از مدل سازی فیزیکی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hydrodynamic Study Of The South Of Persian Gulf Using Delft3d-Flow
مدل سازی هیدرودینامیکی جنوب خلیج فارس با استفاده از مدلDelft3D-FLOW
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development Of A 3d Model Of A Robot Fish With Experimental Analysis
توسعه یک مدل سه بعدی روبات ماهی و مقایسه آزمایشگاهی نتایج
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study On Influence Of The Temperature And Thickness Of Plate On Springback Phenomena In Deep Drawing Forming Of Titanium Blanks
مطالعه تاثیر حرارت و ضخامت ورق در پدیده برگشت فنری درحین فرم‌دهی کشش عمیق رویه‌های تیتانیومی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization Of Stacking Sequence For Composite Plates Subjected To Slamming Impact Load Using Genetic Algorithm Method
بهینهجسازی لایهجچینی ورقجهای کامپوزیتی تحت بار ضربهجای کوبش با بهرهجگیری از روش الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation On Effect Of Draught, Mass And Sheet Height In Pontoon Floating Sheet Breakwaters On Transmission And Reflection Coefficients Subject To Irregular Waves
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبخور، جرم و ارتفاع تیغه موج‌شکن شناور پانتونی تیغه‌دار بر میزان ضرایب انتقال و بازتاب در معرض امواج نامنظم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis Of Offshore Pipeline During Transportation To Installation Site By Surface Tow Method
تحلیل خط ‌لوله دریایی در هنگام انتقال به محل نصب به روش کشیدن در سطح آب
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 12 (2011-3)


THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON DYNAMICS BEHAVIOR OF UNDERWATER VEHICLE
بررسی تجربی و تئوری رفتار دینامیکی زیرسطحی‌ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN INVESTIGATION ON EFFECT OF MOORING CHARACTERISTICS ON MOORING FORCES OF MULTI ROWS FLOATING PIERS
بررسی اثر مختصات مهاربندی بر نیروهای مهاری شناورهای پانتونی چند ردیفه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 60 YEARS WAVE HINDCAST STUDY IN THE SOUTH OF PERSIAN GULF USING SWAN MODEL & SEMI-TIME DOMAIN METHOD
پیش یابی 60 ساله مشخصات امواج در جنوب خلیج فارس با استفاده از مدلSWAN به روش شبه زمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PERFORMANCE OF AN OSCILLATING SUBMERGED TANK IN RESPONSE REDUCTION OF FIXED OFFSHORE PLATFORMS
عملکرد لنگر تولیدی حاصل از مخزن مستغرق متحرک در کاهش دامنه پاسخ سکوی ثابت برجی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LABORATORY INVESTIGATIONS ON LEAN STONE ASPHALT LAYERS APPLIED IN COASTAL PROTECTION
بررسی آزمایشگاهی کاربرد رویه ‏های آسفالتی دانه ‏سنگی نرم به عنوان لایه حفاظتی در خاکریزهای ساحلی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DEVELOPMENT OF PRINCIPLES OF SEAKEEPING TRIALS OF PLANING BOAT IN SEA WAVES
تدوین اصول و مدل ریاضی اندازه گیری حرکات ششگانه شناور پروازی در دریا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ELASTIC-PLASTIC ANALYSIS OF SHIP BILGE PLATE UNDER IN-PLANE UNIAXIAL COMPRESSIVE LOAD
تحلیل الاستوپلاستیک ورق خن کشتی تحت اثر بار فشاری درون صفحه ای تک محوری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

REDUCING SEDIMENTATION IN RIVERINE HARBORS USING CURRENT DEFLECTING WALL
استفاده از دیوار انحراف جریان جهت کنترل رسوبگذاری در بنادر رودخانهای
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 11 (2010-9)


**EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF OPTIMUM SKIRT HEIGHT ON WAVES TRANSMISSION FROM SKIRT PONTOON TYPE FLOATING BREAKWATERS
بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از موج‌شکن‌های شناور پانتونی تیغه ای
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**3D NUMERICAL INVESTIGATION OF FLOW PATTERN AND BED SHEAR STRESS AROUND CONICAL PIERS
بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های مخروطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**SEDIMENTOLOGY OF THE WEST COASTLINES OF NAYBAND BAY AND THE IMPACT OF CARBONATE SEDIMENTS ON THE SEDIMENTATION IN ASALUYEH FISHERY PORT
رسوب شناسی سواحل غرب خلیج نایبند و رسوبگذاری رسوبات کربناته در بندر صیادی عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**SIMULATION OF NUMERICAL MODEL FOR OIL POLLUTION ON THE SEA
مدل سازی عددی انتقال و پخش آلودگی نفتی در دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NUMERICAL MODELING OF DIFFRACTION THROUGH A BREAKWATER GAP
بررسی کارایی مدل SWAN در شبیه سازی پراش امواج عبوری از دهانه موج شکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**A NOVEL SEGMENTATION APPROACH FOR COASTLINE EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION SATTELITE IMAGES
روشی جدید در قطعه بندی خودکار تصاویر ماهواره ای با دقت بالا برای استخراج خطوط ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**NUMERICAL MODELING OF VISCOUS FLUID INTERACTION WITH FLOATING ELASTIC PLATE
مدل سازی عددی برخورد سیال لزج با صفحه الاستیک شناور در یک حوضچه محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**INVESTIGATION INTO DYNAMIC BUCKLE PROPAGATION VELOCITY IN MARINE PIPELINES
بررسی سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DEVELOPING A FORMULA TO REPRESENT THE SECOND-ORDER WAVE EFFECTS ON MOORED FLOATING STRUCTURES
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF OFFSHORE WAVE BUOY PERFORMANCE
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 10 (2010-3)


BOUNDARY ELEMENT METHOD APPLIED TO THE LIFTING BODIES NEAR THE FREE SURFACE
استفاده از روش المان مرزی برای اجسام بالابر نزدیک سطح آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**HYDRODYNAMIC PARAMETER OF FLOW AROUND A CYLINDRICAL PILE AND ITS NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELING
پارامترهای هیدرودینامیکی جریان اطراف پایه‌ استوانه‌ای و بررسی عددی و تجربی آنها در حالت جریان آشفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**NONLINEAR DYNAMIC BEHAVIOR OF FLOAT OVER DECK INSTALLED PLATFORMS USING INCREMENTAL DYNAMIC ANALYSIS
بررسی رفتار دینامیکی سکوهای ثابت فلزی دریایی در حالت نصب عرشه با روش شناور سازی با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**INVESTIGATION OF THE REINFORCED CONCRETE DURABILITY IN SEVERE CORROSIVE MARINE ENVIRONMENT ACCORDING TO ITS POSITION WITH RESPECT TO SEA LEVEL
بررسی دوام بتن مسلح در محیط دریایی خورنده شدید بر حسب موقعیت قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**AN APPROXIMATED METHOD FOR CALCULATION OF SEMI-SUBMERSIBLES RESPONSES IN LINEAR WAVES
تعیین پاسخ سکوهای نیمه مغروق در برابر امواج خطی به روش تقریبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**NUMERICAL MODELING OF RIVER DEAD ZONES AND THE EFFECTS OF FLOW REGIME ON HORIZONTAL VORTICES
مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه‌ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه‌های افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**COMPARISON BETWEEN ADDED MASS AND ACOUSTIC APPROACHES IN PREDICTING FREE SPANNING OFFSHORE PIPELINES’ RESPONSE TO EARTHQUAKE
مقایسه روشهای جرم افزوده و آکوستیک در پیش‌بینی دهانه آزاد خطوط لوله فراساحل در هنگام زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**A FINITE VOLUME ALGORITHM TO ASSESS HYDRODYNAMICS OF MARINE STRUCTURES
توسعه یک روش عددی حجم محدود برای ارزیابی عملکرد هیدرودینامیکی سازه های دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 9 (2009-9)


DYNAMICAL SIMULATION OF UNDERWATER SOUND PROPAGATION IN THE HORMOZ STRAIT
شبیه ساز دینامیکی انتشار صوت زیر آب در تنگه هرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**A PARAMETRIC STUDY ON THE PULL-OUT RESPONSE OF SUCTION CAISSONS
ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتار بیرون کشش صندوقه‌های مکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**PREDICTION OF PARAMETERS OF WIND-INDUCED WAVES IN THE CASPIAN SEA USING REGRESSION TREES AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
پیش‌بینی پارامترهای امواج ناشی از باد در دریای خزر با استفاده از روش درختان تصمیم رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**POLYMERIC COMPOSITES IMPROVEMENT FOR MARINE APPLICATIONS
ارتقای کامپوزیت‌های پلیمری برای کاربردهای دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**EFFECTS OF IRREGULAR WAVE PARAMETERS ON BERM RECESSION OF RESHAPING BERM BREAKWATERS
تأثیر شرایط امواج نامنظم بر عرض فرسایش یافته موج‌شکن‌های سکویی شکل‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**PATH PLANNING & TRAJECTORY TRACKING OF AUVS IN DYNAMIC ENVIRONMENTS USING INTELLIGENT CONVERTED SOLUTION AND CLASSICAL METHODS
طراحی و تعقیب مسیر رباتهای زیرسطحی در محیطهای دینامیک با استفاده از روشهای حل تبدیل هوشمند و کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**INVESTIGATION INTO THE JACK-UP BEHAVIOR DURING INITIAL AND SUBSEQUENT SHIP COLLISION AND IN THE DAMAGED CONDITION AFTER COLLISION
بررسی رفتار سکوی خودبالابر در حین تصادم اولیه و ثانویه کشتی و در شرایط آسیب‌دیده پس از تصادم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 8 (2009-3)


Numerical and Empirical Investigation of Flow Separation Phenomenon around Semi-buried Pipelines due to Steady Currents
بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان در اطراف خطوط لوله نیمه مدفون تحت جریان‌های دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Evaluation of Wind Vectors Observed by Quikscat/Seawinds Using Synoptic and Atmospheric Models Data in Iranian Adjacant Seas
ارزیابی میدان باد ماهواره‌ای QuikSCAT در دریاهای مجاور ایران با استفاده از داده‌های باد ایستگاههای سینوپتیک و مدلهای عددی جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Estimation of Wave Hydrodynamic Forces on Marine Slender Bodies Using SI Method
تخمین نیروی هیدرودینامیکی امواج وارد بر سازه‌های لاغر دریایی به روش SI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Numerical Modeling of Gonu Cyclone and Its Resulting Waves in the Gulf of Oman
مدلسازی عددی توفان حاره‌ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Three-dimensional Numerical Simulation of Flow Pattern around the Perpendicular and Inclined Groynes with Respect to Various Boundary Conditions
شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Dynamic Analysis of Guyed Towers Due to Irregular Waves
آنالیز دینامیکی سکوهای برجی مهارشده تحت اثر امواج نامنظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 7 (2008-6)


AN APPROACH TOWARDS WAVE CLIMATE STUDY IN THE PERSIAN GULF AND THE GULF OF OMAN: SIMULATION AND VALIDATION
گامی به سوی مطالعه اقلیم امواج در خلیج فارس و دریای عمان: شبیه سازی و صحت سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DYNAMICS OF MUDBANKS ALONG A COAST EXPERIENCING RECURRING EPISODES OF EROSION AND ACCRETION
جابجایی پهنه های گل در اثر وقوع دوره ای فرسایش و رسوب در طول ساحل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Analysis of External Flow With Combination of Viscous Boundary Layer Flow and Ideal Flow
تحلیل جریان خارجی با استفاده از تلفیق جریان لایه مرزی و جریان ایده آل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Comparison of Empirical and Numerical Methods in the Prediction of Wave Characteristics in AmirAbad and Bushehr Ports
ارزیابی و مقایسه روش‌های نیمه‌تجربی و عددی در پیش‌بینی مشخصات امواج بنادر امیرآباد و بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Simple Genetic Algorithm Application in Optimum Design of Mooring Patterns
کاربرد الگوریتم ژنتیک ساده در طراحی بهینه الگوی مهاربندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Studying of Fatigue Effects in Jack up Tubular Joints in Caspian Sea
بررسی اثرات ناشی از خستگی در اتصالات سکوی جک‌آپ در دریای‌خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Case Study of Different Calculation Method for Hot Spot Stresses at Ship Structural Detail
مقایسه موردی روش‌های مختلف تعیین تنش هات‌اسپات‌ در جزئیات سازه کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 6 (2007-9)


CALCULATION OF NON LIFTING POTENTIAL FLOW USING DESINGULARIZED CAUCHY'S FORMULA
محاسبات جریان پتانسیل بدون لیفت با استفاده از فرمول کاچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**An Investigation on Stability of Reshaping Breakwaters Using Experimental Data
بررسی پایداری موج شکن های شکل پذیر بر اساس نتایج آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Computations of Wave - Making Drag for Underwater Vehicle
محاسبات پسای موج سازی یک شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Investigations of harmful Vibration on Critically Sick Person During Sea Transportation
بررسی ارتعاشات زیان بخش ناشی از امواج دریا، بر بیماران با شرایط بحرانی حمل شونده در شناورهای دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Probabilistic-Based Methods For Jacket Type Offshore Platforms In Persian Gulf Subjected To Wave Loading
روشهای احتمالاتی در تحلیل سکوهای ثابت فلزی دریایی خلیج فارس تحت بارگذاری امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**The Effect of TLP’s Hull Geometry on The Platform Responses Under Waves
تاثیر ابعاد هندسی بدنه سکوی پایه کششی در پاسخ سازه تحت اثر امواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 5 (2007-3)


EFFICIENT NUMERICAL DYNAMIC ANALYSIS OF TENSION LEG PLATFORMS UNDER SEA WAVE LOADS
روش عددی کارآمد در تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت بار موج دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Prediction Of Slamming Force On Flying-Boat
بررسی پدیده اسلمینگ در قایق پرنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Marine Pipeline Analysis Due To Earthquake Wave Propagation and Seismic Faults
تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله و حرکت گسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

**Investigation of Local Scour Process Around Pipelines Using the Numerical and Physical Models
بررسی مسائل آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله با استفاده از مدل‌های عددی و فیزیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Finite Element Modeling of Collapse Propagation In Offshore Pipeline
مدل‌سازی عناصرمحدود انتشارخرابی در خطوط لوله دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

**Influence of Drillship Roll on The Drillpipe Fatigue Under Variable Amplitude Loading
اثر غلتش کشتی حفاری بر خستگی لوله حفاری در شرایط بارگذاری دامنه متغیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2006-9)


2D NUMERICAL MODELING OF WAVE TRANSFORMATION ON SOFT MUDDY BEDS
مدلسازی عددی دوبعدی انتقال موج بر روی بسترهای لجنی نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE USAGE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF FLOATING OFFSHORE PLATFORMS
استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تحلیل هیدرودینامیکی سکوهای شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Two-dimensional simulation of Urmia Lake hydrodynamics for indicating the flow regime
شبیه‌سازی دو‌بعدی هیدرودینامیک دریاچه ارومیه برای تعیین الگوی جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Numerical Analysis of Drag and Lift on UUV
تحلیل عددی نیروهای پسا و برا وارد بر بدنه‌ی زیر دریایی بدون سرنشین UUV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Underwater Explosion Shock Wave Propagation by Finite Element Method
مطالعه انتشارامواج ضربه‌ای انفجار زیر آب بروش المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Investigation of lateral and longitudinal growth of 3-D inclined unsteady turbidity currents
بررسی تجربی رشد عرضی و طولی جریان گل آلود سه بعدی در حالت غیر دایم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2006-3)


An Investigation on the Stability of Rubble Mound Breakwaters with Armour Layers of Antifer Cubes
بررسی پایداری موج شکن‌های توده سنگی با لایه‌های آرمور متشکل از بلوک‌های آنتی‌فر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Added Resistance & Drift Force Analysis in Regular and Irregular Waves
تحلیل مقاومت اضافی و نیروی دریفت در امواج منظم و نامنظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECTS OF COMPLIANT COATING FITTED ON ROTATING DISC ON THE TORQUE RESULTING OF SKIN FRICTION
بررسی تجربی اثرات پوشش هم جهت دیسک دوار بر گشتاور ناشی از اصطکاک پوسته‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Effect of Computational Time Step on Wave Prediction Models Case Study Uremia Lake
بررسی اثر تغییرات گام زمانی در مدلهای پیش بینی امواج در دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Using Several Structure-Fluid Coupling Models to Investigate on Vibration Characteristics in Locking Area
بکارگیری مدل های مختلف کوپل شدگی سیال - جسم برای بررسی مشخصه های ارتعاشی در ناحیه قفل شدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**A Structural Model for the Local Stress Analysis at the Intersection of Longitudinal with Transverse Members in Ship’s Side Structures
ارائه یک مدل سازه‌ای برای تحلیل تنش‌های موضعی در محل برخورد اعضای طولی و عرضی جداره کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Dynamic Analysis of Monopile Platforms in the Persian Gulf Sea State Conditions
تحلیل دینامیکی سکوهای تک پایه در شرایط خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2005-3)


Numerical Calculations of Ship Induced Waves
محاسبه عددی امواج ناشی از حرکت شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical and Experimental Studies of Upright Perforated Wave Filters
مطالعات تجربی و نظری فیلترهای موج مشبک قائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wave Hindcast Study of the Caspian Sea
مدلسازی و پیش‌یابی امواج در دریایی خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Hydrofoil Assisted Catamarans using a Non-Linear Vortex Lattice Method
طراحی کاتامارانهای مجهز به هیدروفویل با استفاده از روش شبکه گردابه‌های غیرخطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**BUCKLING STRENGTH OF PLATES IN SHIP BOTTOM STRUCTURE
استحکام کمانشی ورقها در ساختمان کف کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**Prediction of Wave and Current Forces on Slender Structures in the Form of Time Series Using Artificial Neural Networks
برآورد نیروی ناشی از امواج و جریانهای دریایی بر سازه‌های لاغر به صورت‏‏ سری زمانی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**SIMULATION OF SLOSHING IN A SEMI - FILLED CONTAINER USING SPH METHOD
استفاده از روش SPH برای مدلسازی Sloshing در یک مخزن نیمه پر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2004-9)


COLLAPSE BEHAVIOUR OF PLATES UNDER THRUST
رفتار الاستوپلاستیک ورق‌های واقع در معرض فشار درون‌صفحه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CONSIDERATION OF DESIGN FOR PRODUCTION PRINCIPLES IN SHIP HULL DESIGN
تأثیر اصول طراحی برای ساخت در طراحی بدنه کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**EXTRACTING HYDROGRAPHIC MAPS USING SATELLITE DATA
استخراج نقشه هیدروگرافی با استفاده از داده های ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF TENSION LEG PLATFORMS
آنالیز هیدرودینامیکی سکوهای شناور با پایه های کششی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOR OF DHOW IN IRREGULAR SEAS
آنالیز رفتار دینامیکی لنج چوبی در امواج نامنظم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**ANALYSIS OF TWO-DIMENSIONAL FREE-SURFACE WAVES DUE TO MOTION OF A SUBMERGED BODIES
حل تحلیلی امواج سطحی تولید شده در اثر حرکت اجسام غوطه ور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**DESIGN OF SHIP PROPELLER BY THE SYSTEMATICAL ALGORITHM AND BOUNDARY ELEMENT METHOD
بکارگیری روش المان مرزی در طراحی سیستماتیک پروانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**PARAMETRIC STUDY OF HULL OPERABILITY IN WAVES FOR A TOURIST SUBMARINE
مطالعه پارامتریک عملکرد بدنه برای یک زیردریایی توریستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

**EVALUATING THE FATIGUE CRACK GROWTH RATE IN OFFSHORE TUBULAR JOINTS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
تعیین سرعت رشد خستگی در اتصالات لوله‌ای به وسیله شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles