پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده:   (259 مشاهده)
برای طراحی بهینه ابعاد بدنه یک سکوی نیمه‌مغروق، روشی نیاز است که جواب‌های بهینه را با اهداف مشخصی در زمان محاسباتی کوتاه بدست آورد. این مطالعه به معرفی الگوریتم جستجوی‌ شبکه‌ای به‌صورت تابع سه هدفه با اهداف حداقل کردن وزن، کاهش حرکات هیو و پیچ بدنه سکوی نیمه‌مغروق می‌پردازد. برای این منظور، ابتدا معادلات وزن بدنه، حرکات هیو و پیچ این سکو به‌صورت توابع پارامتری گسسته شدند. متغیرها و قیود طراحی برای سکوی نیمه مغروق در نظر گرفته شد. سپس الگوریتم فوق به‌صورت تک هدفه با هدف کاهش وزن بدنه نیمه‌مغروق نوشته شد و کارایی آن با مقایسه نتایج مطالعات پیشین بررسی شد. در ادامه، الگوریتم جستجوی شبکه‌ا‌ی به‌صورت توابع سه هدفه توسعه داده شد و جواب‌های قابل قبولی را در کوتاه‌ترین زمان محاسباتی نشان داد. این مطالعه نشان می‌دهد که الگوریتم جستجوی شبکه‌ای یک راهکار مناسب برای بهینه‌سازی چند هدفه بوده و می¬تواند به طراحی اقتصادی‌تر و کارآمد‌تر سکوهای شناور کمک کند.
متن کامل [PDF 958 kb]   (75 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سازه های فراساحلی
دریافت: ۱۳۹۸/۷/۷ | پذیرش: ۱۳۹۹/۱/۱۷

فهرست منابع
1. 1- Ye, Q., Jin, W.-l., He, Y., and Bai, Y.J.S, (2013), System reliability of a semi-submersible drilling rig, Vol. (1) 8, p. 84-93 [DOI:10.1080/17445302.2011.647806]
2. Rothlauf, F, (2011), Design of modern heuristics: principles and application, Springer Science & Business Media, Vol 2. [DOI:10.1007/978-3-540-72962-4_6]
3. Kratsch, D, (2010), Exact exponential algorithms,Springer Heidelberg.
4. Williamson, D.P., and Shmoys, D.B, (2011), The design of approximation algorithm, Cambridge university press.
5. Shafieefar, M., and Rezvani, A, (2007), Mooring optimization of floating platforms using a genetic algorithm, Ocean Engineering, Vol. 34, (10), p. 1413-1421. [DOI:10.1016/j.oceaneng.2006.10.005]
6. Dai, L., Hu, H., and Chen, F.J.S, (2015), A GA-based heuristic approach for offshore structure construction spatial scheduling under uncertainty, Vol. 10 (6), p. 660-668. [DOI:10.1080/17445302.2014.944346]
7. Sekulski, Z, (2009), Structural weight minimization of high speed vehicle-passenger catamaran by genetic algorithm, Polish Maritime Research, Vol.16 (2), p. 11-23. [DOI:10.2478/v10012-008-0017-5]
8. Sekulski, Z, (2014), Ship hull structural multiobjective optimization by evolutionary algorithm, Journal of Ship Research, Vol. 58 (2), p. 45-69. [DOI:10.5957/JOSR.58.2.110038]
9. Xiao, W., Wu, L., Tian, X., and Wang, J, (2015), Applying a new adaptive genetic algorithm to study the layout of drilling equipment in semisubmersible drilling platforms, Mathematical Problems in Engineering, [DOI:10.1155/2015/146902]
10. Vasudev, K., Sharma, R., Bhattacharyya, S.J.S, (2018), Shape optimisation of an AUV with ducted propeller using GA integrated with CFD, Ships and offshore strucutures, Vol. 13 (2), p. 194-207 [DOI:10.1080/17445302.2017.1351292]
11. Gallala, J.R, (2013), Hull Dimensions of a Semi-Submersible Rig: A Parametric Optimization Approach, Institutt for marin teknikk. Master Thesis.
12. Lee, J.Y., and Clauss, G.F, (2007), Automated development of floating offshore structures in deepwater with verified global performances by coupled analysis, Book Automated development of floating offshore structures in deepwater with verified global performances by coupled analysis' (International Society of Offshore and Polar Engineers, 2007, edn.).
13. Park, Y., Jang, B.-S., and Du Kim, J, (2015), Hull-form optimization of semi-submersible FPU considering seakeeping capability and structural weight, Ocean engineering, Vol. 104, p. 714-724 [DOI:10.1016/j.oceaneng.2015.04.009]
14. Kirkpatrick, S., Gelatt, C.D., and Vecchi, M.P, (1983), Optimization by simulated annealing, science, Vol. 220, (4598), p. 671-680. [DOI:10.1126/science.220.4598.671]
15. Ghaderyan, P., Abbasi, A., and Sedaaghi, M, (2014), An efficient seizure prediction method using KNN-based undersampling and linear frequency measures, Vol. 232, p. 134-142. [DOI:10.1016/j.jneumeth.2014.05.019]
16. Akagi, S., and Ito, K, (1984), Optimal design of semisubmersible form by minimizing its motion in random seas, Journal of Mechanical Design, Vol. 106, p. 23-30. [DOI:10.1115/1.3258555]
17. Clauss, G., and Birk, L, (1996), Hydrodynamic shape optimization of large offshore structures, Applied Ocean Research, Vol.18, (4), p. 157-171. [DOI:10.1016/S0141-1187(96)00028-4]
18. Birk, L., and Clauss, G, (2001), Automated hull optimisation of offshore structures based on rational seakeeping criteria, International Society of Offshore and Polar Engineers, Confference, 17-22 June
19. Sharma, R., and Kim, T.-w, (2010), Optimum Design of an Ultra-Low Motion Semi-Submersible Platform, International Society of Offshore and Polar Engineers.
20. Venzon, R., Tancredi, T., and de Andrade, B, (2013), Hull optimization of semisubmersible with multidirectional seakeeping criteria evaluated with neural network response surface, Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources: IMAM 2013, p. 147 [DOI:10.1201/b15813-20]
21. Chen, H., and Uddin, M, (2013), Optimization of a Floating Platform Design, Chalmers University of Technology, Göteborg.
22. Ringsberg, J.W., Sağlam, H., Sarder, M.A., and Ulfvarson, A.J.S., (2014), Lightweight design of offshore platform marine structures-optimisation of weight to strength utilisation of corrugated shell plating, Vol. 9, (1), p. 38-53 [DOI:10.1080/17445302.2012.712005]
23. Birk, L, (2009), Application of constrained multi-objective optimization to the design of offshore structure hulls, Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Vol.131, (1), p. 011301 [DOI:10.1115/1.2957919]
24. Birk, L, (2008), On the Shape Optimization of Semisubmersibles, Vol. 55, (4), p. 166-176. [DOI:10.1179/str.2008.55.4.005]
25. Wang, Z., Low, Y.M., and Li, B, (2019), Stochastic analysis of the non-Gaussian airgap response of a semi-submersible using frequency domain analysis', Marine Structures, Vol. 67, p. 102636 [DOI:10.1016/j.marstruc.2019.102636]
26. Sengupta, S., and Chatterjee, M, (1986), Evaluation of semisubmersible motion characteristics, Marine Technology and SNAME News, Vol. 23, (03), p. 217-225
27. Patel, M.H, (2013), Dynamics of offshore structures, Butterworth-Heinemann, 2013.
28. Chakrabarti, S.K., (1987), Hydrodynamics of offshore structures WIT press, 1987

ارسال پیام به نویسنده مسئول


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.