پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تحلیل دینامیکی سکوهای تک پایه در شرایط خلیج فارس
عباس صدرالدینی، مهدی شفیعی فر
چکیده   -   Abstract  
XML ارائه یک مدل سازه‌ای برای تحلیل تنش‌های موضعی در محل برخورد اعضای طولی و عرضی جداره کشتی
روح‌ا... هادی پور گودرزی، احمد رهبر رنجی
چکیده   -   Abstract  
XML بکارگیری مدل های مختلف کوپل شدگی سیال - جسم برای بررسی مشخصه های ارتعاشی در ناحیه قفل شدگی
مهدی بهزاد ، حمید سلماسی، سیامک کاظم زاده حنانی، محمدسعید سیف
چکیده   -   Abstract  
XML بررسی اثر تغییرات گام زمانی در مدلهای پیش بینی امواج در دریاچه ارومیه
مهدی شفیعی فر ، حسین منتصری
چکیده   -   Abstract  
XML بررسی تجربی اثرات پوشش هم جهت دیسک دوار بر گشتاور ناشی از اصطکاک پوسته‌ای
منوچهر راد ، احمد فاخر
چکیده   -   Abstract  
XML تحلیل مقاومت اضافی و نیروی دریفت در امواج منظم و نامنظم
حمید زراعتگر ، فرانک عابد حسین نژاد
چکیده   -   Abstract  
XML بررسی پایداری موج شکن‌های توده سنگی با لایه‌های آرمور متشکل از بلوک‌های آنتی‌فر
وحید چگینی ، پیمان آق تومان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.