پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی سرعت انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی
Ms Zahra Omrani, Mr Ahmad Reza Mostafa Gharabaghi *, Mr Karim Abedi
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل سازی عددی برخورد سیال لزج با صفحه الاستیک شناور در یک حوضچه محدود
محمدرضا عصاری، حسن بصیرت تبریزی، محسن حسنقلی زاده *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روشی جدید در قطعه بندی خودکار تصاویر ماهواره ای با دقت بالا برای استخراج خطوط ساحلی
نازیلا محمدی، علی اصغر آل شیخ *، امین صداقت، محمدرضا ملک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی کارایی مدل SWAN در شبیه سازی پراش امواج عبوری از دهانه موج شکن
محمدسعید نجفی *، امیر اعتماد شهیدی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مدل سازی عددی انتقال و پخش آلودگی نفتی در دریا
فرزاد عزیزی قناد *، فریدون وفایی، مهدی محمدی عراق
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رسوب شناسی سواحل غرب خلیج نایبند و رسوبگذاری رسوبات کربناته در بندر صیادی عسلویه
سعیده سامی، محسن سلطانپور *، راضیه لک
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های مخروطی
محمدحامد بشارتی گیوی، حبیب حکیم زاده *
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی آزمایشگاهی ارتفاع بهینه تیغه بر روی میزان عبور امواج از موج‌شکن‌های شناور پانتونی تیغه ای
هادی حسین زاده *، فریدون وفایی، پیمان آق تومان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.