پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML آنالیز دینامیکی سکوهای برجی مهارشده تحت اثر امواج نامنظم
محمدجواد کتابداری *، امیر یزدان پور
چکیده   -   Abstract  
XML شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف
محمد حسین کشاورز، حبیب حکیم زاده *، رضا غال دربندی
چکیده   -   Abstract  
XML مدلسازی عددی توفان حاره‌ای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان
علی اصغر گلشنی، سهیلا تائبی *
چکیده   -   Abstract  
XML تخمین نیروی هیدرودینامیکی امواج وارد بر سازه‌های لاغر دریایی به روش SI
مرتضی نقی پور *، محمدجواد کتابداری، مسعود ولی نتاج
چکیده   -   Abstract  
XML ارزیابی میدان باد ماهواره‌ای QuikSCAT در دریاهای مجاور ایران با استفاده از داده‌های باد ایستگاههای سینوپتیک و مدلهای عددی جوی
علی اصغر گلشنی، سهیلا تائبی *
چکیده   -   Abstract  
XML بررسی عددی و تجربی پدیده جدایش جریان در اطراف خطوط لوله نیمه مدفون تحت جریان‌های دائمی
شروین عمرانی، حبیب حکیم زاده *
چکیده   -   Abstract  
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.