پیام خود را بنویسید

عدم وابستگی و قطع ارتباط نشریه IJCOE با انجمن مهندسی دریایی ایران

بایگانی بخش درباره نشریه

:: درباره نشریه - 1392/9/19 -

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.