پیام خود را بنویسید

عدم وابستگی و قطع ارتباط نشریه IJCOE با انجمن مهندسی دریایی ایران

بایگانی بخش Submission Instruction

:: Submission Instruction - 1389/4/12 -

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.