پیام خود را بنویسید

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 12 29 7 20 575
پذیرفته شده 10 20 6 16 313
رد شده 2 9 1 4 262
نرخ پذیرش 83% 69% 86% 80% 54%
نرخ عدم پذیرش 17% 31% 14% 20% 46%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 94.43 167.2 70.69 128.38 511.26
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 44.93 104.32 51.94 64.54 86.78

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 9 19 6 15 292
يادداشت فنی 1 1 0 1 21

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 1,989 19,582 846 5,304 2,277,446
دریافت فایل مقالات 678 9,100 317 2,386 582,912

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 92 20
مقالات دارای دو نویسنده: 317 129
مقالات دارای سه نویسنده: 256 115
مقالات دارای چهار نویسنده: 96 44
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 16 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 144 57
41
دانشگاه تربیت مدرس 139 65
37
دانشگاه صنعتی شریف 135 52
29
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 86 40
11
دانشگاه علم و صنعت ایران 80 32
13
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 70 31
18
دانشگاه تبریز 62 25
10
دانشگاه تهران 61 23
10
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 54 21
15
دانشگاه صنعتی سهند 49 19
16
دانشگاه هرمزگان 44 19
4
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 43 16
7
دانشگاه جامع امام حسین 38 16
7
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 32 12
2
دانشگاه اصفهان 25 11
4
دانشگاه صنعتی شاهرود 23 8
4
دانشگاه صنعت نفت 22 11
4
دانشگاه گیلان 22 8
1
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 22 7
1
دانشگاه بوعلی سینا 20 8
4
دانشگاه صنعتی اصفهان 19 8
5
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 8
8
موسسه تحقیقات آب 17 5
3
دانشگاه قم 17 5
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 14 8
3
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13 6
3
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه یزد 12 4
2
دانشگاه خلیج فارس 11 4
1
دانشگاه فردوسی 10 5
2
دانشگاه شهید بهشتی 10 6
2
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 2
2
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه مازندران 9 4
1
دانشگاه شهید چمران 7 4
مالک اشتر 6 1
دانشگاه لرستان 6 3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 3
3
دانشگاه شیراز 5 3
2
دانشگاه شریف 5 4
1
دانشگاه گلستان 5 4
2
دانشگاه خوارزمی 5 3
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 5 2
دانشگاه ملایر 5 2
1
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 1
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
University of marine science and technology khorramshahr 5 1

بروزرسانی: 1400/9/5

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.