پیام خود را بنویسید

فراخوان ارسال مقالات انگلیسی حوزه دریا و فراساحل    www.ijcoe.org   www.ijmt.ir

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 17 49 3 19 550
پذیرفته شده 10 31 1 12 292
رد شده 7 18 2 7 258
نرخ پذیرش 59% 63% 33% 63% 53%
نرخ عدم پذیرش 41% 37% 67% 37% 47%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 139.93 184.16 156.04 141.43 536.22
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 99.87 61.71 89.96 107.26 87.22

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 9 30 1 10 272
يادداشت فنی 1 1 0 2 20

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 3,774 37,139 67 5,251 2,010,693
دریافت فایل مقالات 1,151 11,370 20 1,583 459,678

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 86 18
مقالات دارای دو نویسنده: 308 122
مقالات دارای سه نویسنده: 242 105
مقالات دارای چهار نویسنده: 93 42
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 15 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 141 51
31
دانشگاه تربیت مدرس 137 55
34
دانشگاه صنعتی شریف 128 41
26
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 83 40
14
دانشگاه علم و صنعت ایران 77 27
10
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 68 31
16
دانشگاه تبریز 60 23
10
دانشگاه تهران 57 29
13
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 53 18
12
دانشگاه صنعتی سهند 47 17
15
دانشگاه هرمزگان 44 23
7
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 39 14
6
دانشگاه جامع امام حسین 36 17
5
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 31 8
1
دانشگاه اصفهان 25 14
5
دانشگاه صنعت نفت 22 9
4
دانشگاه گیلان 22 10
2
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 21 4
1
دانشگاه بوعلی سینا 20 9
5
دانشگاه صنعتی شاهرود 18 6
1
دانشگاه صنعتی اصفهان 18 6
3
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 10
10
دانشگاه قم 16 7
1
موسسه تحقیقات آب 16 6
3
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه یزد 12 5
3
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 11 9
5
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 11 7
3
دانشگاه فردوسی 10 6
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 5
4
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه شهید بهشتی 9 6
2
دانشگاه خلیج فارس 8 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
مالک اشتر 6 3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
دانشگاه شریف 5 4
1
دانشگاه خوارزمی 5 2
University of marine science and technology khorramshahr 5 1
دانشگاه مازندران 5 5
دانشگاه گلستان 5 4
1
دانشگاه شهید چمران 5 3
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 2
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 2
2
سازمان بنادر و دریانوردی 4 2
دانشگاه لرستان 4 2
دانشگاه بین المللی امام خمینی 4 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز 4 2
1

بروزرسانی: 1399/12/4

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.