پیام خود را بنویسید

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 2 29 2 14 565
پذیرفته شده 1 20 1 9 304
رد شده 1 9 1 5 261
نرخ پذیرش 50% 69% 50% 64% 54%
نرخ عدم پذیرش 50% 31% 50% 36% 46%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 69 167.2 69 178.96 523.47
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 5.9 106.54 5.9 75.52 88.63

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 1 19 1 9 284
يادداشت فنی 0 1 0 0 20

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 314 14,458 314 2,751 2,193,784
دریافت فایل مقالات 134 6,441 134 1,567 545,503

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 91 20
مقالات دارای دو نویسنده: 314 125
مقالات دارای سه نویسنده: 252 110
مقالات دارای چهار نویسنده: 95 44
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 16 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 144 57
41
دانشگاه تربیت مدرس 139 65
37
دانشگاه صنعتی شریف 135 52
29
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 86 40
11
دانشگاه علم و صنعت ایران 79 30
12
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 68 30
16
دانشگاه تبریز 62 25
10
دانشگاه تهران 61 23
10
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 54 21
15
دانشگاه صنعتی سهند 49 19
16
دانشگاه هرمزگان 44 19
4
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 40 14
7
دانشگاه جامع امام حسین 36 15
6
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 32 12
2
دانشگاه اصفهان 25 11
4
دانشگاه صنعت نفت 22 11
4
دانشگاه گیلان 22 8
1
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 22 7
1
دانشگاه صنعتی شاهرود 20 7
3
دانشگاه بوعلی سینا 20 9
5
دانشگاه صنعتی اصفهان 19 8
5
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 8
8
موسسه تحقیقات آب 17 5
3
دانشگاه قم 17 5
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13 6
2
دانشگاه یزد 12 4
2
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 11 7
3
دانشگاه خلیج فارس 11 4
1
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 2
2
دانشگاه فردوسی 10 5
2
دانشگاه مازندران 9 4
دانشگاه شهید بهشتی 9 6
2
دانشگاه شهید چمران 7 4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
مالک اشتر 6 1
دانشگاه لرستان 6 3
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 1
University of marine science and technology khorramshahr 5 1
دانشگاه شیراز 5 3
1
دانشگاه شریف 5 4
1
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 3
3
دانشگاه خوارزمی 5 3
دانشگاه گلستان 5 4
2
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 5 2
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 4 3
2

بروزرسانی: 1400/6/5

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.