پیام خود را بنویسید

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 9 46 8 18 539
پذیرفته شده 4 30 3 11 285
رد شده 5 16 5 7 254
نرخ پذیرش 44% 65% 38% 61% 53%
نرخ عدم پذیرش 56% 35% 63% 39% 47%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 89.51 180.4 78.01 133.71 544.66
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 74.53 54.83 70.36 66.36 85.25

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 4 29 3 10 266
يادداشت فنی 0 1 0 1 19

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1399) سال گذشته (1398) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 941 28,195 625 3,895 1,928,443
دریافت فایل مقالات 278 8,103 139 1,211 429,056

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 84 17
مقالات دارای دو نویسنده: 306 119
مقالات دارای سه نویسنده: 236 104
مقالات دارای چهار نویسنده: 90 41
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 15 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 140 51
31
دانشگاه تربیت مدرس 134 54
33
دانشگاه صنعتی شریف 128 41
26
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 83 40
13
دانشگاه علم و صنعت ایران 77 26
10
دانشگاه تبریز 60 23
10
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 58 29
14
دانشگاه تهران 57 29
13
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 53 18
12
دانشگاه صنعتی سهند 47 16
15
دانشگاه هرمزگان 44 23
7
دانشگاه جامع امام حسین 35 16
5
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 34 12
6
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 31 7
دانشگاه اصفهان 25 14
5
دانشگاه صنعت نفت 22 9
3
دانشگاه بوعلی سینا 20 9
5
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 20 4
1
دانشگاه گیلان 19 9
2
دانشگاه صنعتی اصفهان 18 6
3
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 10
10
دانشگاه صنعتی شاهرود 15 5
1
دانشگاه قم 15 6
1
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه یزد 12 5
3
موسسه تحقیقات آب 12 5
3
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 11 9
5
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 11 7
3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 5
4
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه فردوسی 10 6
2
دانشگاه شهید بهشتی 9 6
2
دانشگاه خلیج فارس 8 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
مالک اشتر 6 3
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
دانشگاه گلستان 5 4
1
دانشگاه شهید چمران 5 3
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 2
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 2
2
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
دانشگاه شریف 5 4
1
دانشگاه خوارزمی 5 2
University of marine science and technology khorramshahr 5 1
دانشگاه مازندران 5 5
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 4 3
2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 4 3
1
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز 4 2
1
دانشگاه کاشان 4 2
1

بروزرسانی: 1399/9/2

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.