پیام خود را بنویسید

XML English Abstract Print


1- مدیر سابق اداره حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی .......
2- دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز
3- مشاور ارشد مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران
چکیده:   (166 مشاهده)
حمل ونقل دریایی، از مهم ترین مباحث حقوق دریایی است و در این مبحث، اصلی ترین مقوله، موارد مسئولیت و معافیت متصدی حمل ونقل است. هدف اصلی این مقاله، ارائۀ راهکار کاهش مسئولیت متصدی حمل ‌و ‌نقل دریایی در مواجهه با امارۀ تقصیر می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و برای گردآوری اطلاعات از قوانین، کتاب ها، پایان نامه ها، رساله ها، مقاله ها، بانک‌های اطلاعاتی (داخلی و خارجی) و سایر منابع کاغذی و دیجیتالی استفاده شده است. دراین مقاله چند پرسش کلیدی در مبحث خسارت وارده به کالا در حمل ‌و ‌نقل دریایی و مسئولیت متصدی حمل، بررسی شده است. نخست اینکه، درصورت تلف محموله در حمل و نقل دریایی، اصولاً مسئولیت جبران خسارت به عهدۀ کیست ؟ دوم اینکه آیا متصدی حمل و نقل دریایی، مسئول جبران خسارت می باشد؟ دراین صورت مسئولیت وی مبتنی بر امارۀ تقصیر[1] یا فرض تقصیر است؟ سوم اینکه موارد معافیت متصدی حمل و نقل دریایی یعنی موارد استتثناء که متصدی حمل ونقل فاقد یا معاف از مسئولیت است کدامند؟ و راهکارهای کاهش مسئولیت متصدی حمل ‌و ‌نقل دریایی در مواجهه با امارۀ تقصیریا فرض تقصیر چیست؟ برای پاسخ به پرسش های مذکور، ضمن بیان تعاریف و مبانی مسئولیت ها و معافیت های متصدی حمل، به بررسی و تبیین مبانی مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون های بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا، حقوق مدنی، حقوق تجارت وحقوق دریایی ایران پرداخته شده و مسئولیت ها و جهات معافیت متصدی حمل و نقل دریایی بیان گردیده است. درنهایت این نتیجه گیری به عمل آمد که صرف نظر از مبنا و ماهیت مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی, وی می تواند با استناد به بعضی از جهات معافیت که در کنوانسیون ها و مقررات بین المللی و قوانین داخلی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند از مسئولیت رهایی یابد. در این زمینه، راهکارهایی برای کاهش مسئولیت متصدی حمل ‌و ‌نقل دریایی در مواجهه با امارۀ تقصیر، ارائه شده است.
واژگان کلیدی: حمل ‌و ‌نقل، حمل و نقل دریایی، مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی ، موارد معافیت و تحدید مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی، امارۀ تقصیر
 
[1] -Presumption of Fault
متن کامل [PDF 1480 kb]   (23 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: شرايط محيطي و زيست محيطي
دریافت: 1402/8/6 | پذیرش: 1402/10/10

فهرست منابع
1. Iwami, Hardy. (1384) Maritime Law. Translated by Mansour Pournouri، Tehran: Second Edition، Mahd-e Haqqat Publications(In Persian)
2. The Child, Abraham. (1401). Maritime Transport Law An Analytical Study of the Responsibility of Maritime Transport Operator in Iranian Law, Islamic Law and the 1924 Brussels Conventions 1978 Hamburg 2008 and Rotterdam. New Edition, Tehran: Majmaj Elmi and Cultural Publications, 5th Edition (reprint) (In Persian)
3. Katusian, Nasser. (1374). Outside contractual obligations, coercive guarantees. Volume 1. University of Tehran Press: First edition(In Persian)
4. Aghayi. Sarah, Saheb, Tayyebeh. (1400) The effects of unjustified deviation from the path on the responsibility of the carrier of goods: A comparative review of Iran's and the 2009 Rotterdam Convention. Comparative Law Research.25(4):47-67. (In Persian)
5. Amini, Eisa. (1389). Liability association of the operator of the transportation of goods with the guilt guarantee of the owner of the goods. Judicial Law Journal of the Ministry of Justice No. 33(In Persian)
6. Bozorgmehr,AmirAbbas,Sobati,Lida,Madanian,Iman, (1398). Legal System Governing the Exemption of Maritime Transport Operator from Civil Liability. Judicial Law Journal, 26(26), 49-68. (In Persian)
7. Parvar,Maryam and Associates. (1400). Investigating and analyzing the role of maritime transportation sector on economic growth in Khuzestan province. Journal of Transportation Research, 18(4), 85-98(In Persian)
8. Taghi Zadeh, Abraham. (1389). Comparative and analytical study of the basis of responsibility of the transport operator of domestic law with the responsibility of the rail transport operator based on the Kotiev Convention. Journal of Transportation Research. Number 1(In Persian)
9. Taghi Zadeh,Ebrahim,Ahmadi,Afshin. (1394). Comparative study of the limits and bases of liability of the maritime carrier in the Rotterdam Convention with the Conventions of Brussels and Hamburg. Comparative Law Magazine, Issue 2(In Persian)
10. Javan Bakht, Mohammad, Sadeghian Lemrasaki, Mohadeseh. (1401). Exemption of maritime transport operator from civil liability in Iranian law and international regulations. No. 50, Autumn 1401, Maritime Security Police, Tehran, Iran (In Persian)
11. Kamel,Hamid. (1399). Characteristics and legal nature of the contract for transportation of goods with respect to the rights and duties of the transport operator from the perspective of civil law and commercial law. New Journal of Jurisprudence and Law, (3)1(In Persian)
12. Hamid, Kamel, Safari, Sajjad. (1401). Exemption cases of maritime transport operators from civil liability in Iran's legal system and international law. International Conference on Jurisprudence, Law and Religious Research(In Persian)
13. Abdu'llahi,Saad-o-Allah. (1389). Translation of Rotterdam Convention, Tehran Port Affairs and Special Zones of Ports and Maritime Organization, 1389, p. 8-10(In Persian)
14. Mahbubi, Mansour. (1395). International Banking and Transportation of Goods. Transportation Industry, Vol. 23, Third Edition, Ministry of Finance and Economic Affairs Publications (In Persian)
15. Mohammadzadeh Vadeghani, Alireza ,Kardan, Katayoun (1391). Translation of Rotterdam Convention, Law Quarterly, Journal of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, No. 1(In Persian)
16. Mohebi, Mehrasa. (1392). Comparative Study of the Liability of Transportation Operator for Damage to Goods in Hamburg and Rotterdam Conventions. Legal Research, Fall & Winter 1392 - Number 24(In Persian)
17. Malek, Hadi, Namdar, Shokouh Vatabai, Mahshid-o-sadat. (1401). Check the responsibility of the transport operator in customs affairs. Tehran, Journal of Contemporary Research in Management and Accounting Sciences, 4th Year, No. 14, 54-59(In Persian)
18. Yazdanian,Alireza. (1390). Principles of Operator's Civil Liability in Commodity Transport Contracts in Iranian and French Law. Judicial Law Journal, Spring 90, Issue 73(In Persian)
19. Ahmadi, Afshin. (1392). Limits of Liability for Maritime Transport Operator and Exemption Cases Based on Rotterdam Convention 2009. Master of Science in Private Law, Payame Noor University, Central Tehran. (In Persian)
20. Demirchili, Mohammed. (1383). Civil Liability of Maritime Transport Operator: A Comparative Study on British Iranian Law and the Hamburg Convention. Ph.D. Dissertation of Private Law, University of Tehran. (In Persian)
21. Saeedi, Tahereh (1391) Comparative study of duties and responsibilities of the transport operator based on the Rotterdam conventions and "Hamburg Master thesis in international law Islamic Azad University Central Tehran Branch(In Persian).
22. Samadi Ahari, Mohammad Hashem. (1370). Civil responsibility of maritime transport operator, Master thesis, Azad University Law School(In Persian).
23. Kardan, Katayoun. (1390). The duties and obligations of the sender of goods in the Hamburg and Rotterdam Conventions. Master of Science in International Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
24. Mohebi, Mehrasa. (1389). Comparative study of the responsibility of the carrier of maritime carriage for damage of goods in the Hamburg and Rotterdam Conventions. Master of Science in International Law, Islamic Azad University, Central Tehran. (In Persian)
25. Mehran, Farhad. (1373).Responsible for maritime transportation of goods in Iranian law. Thesis, University of Tehran, p. 66. (In Persian)
26. Vahed Zadeh, Mosa. (1381). Maritime transport operator relying on judicial procedure. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (In Persian)
27. Hashemizadeh, Seyed Ali Reza. (1378A). The responsibility of the shippers for goods according to the Conventions of Brussels 1924 and Hamburg 1978. Master of Private Law, Imam Sadiq University. (In Persian)
28. Adamsson, Joakim, The Rotterdam Rules, A Transport Convention for The Future? Faculty of Law Lund University, Autumn semester 2011
29. Berlingieri, Francesco, An Analysis Of Two Recent Commentaries Of The Rotterdam Rules, Il Diritto Marittimo: Qarterly Journal of Italian and Foreign Doctrin Jurisprudence and Legislation, Roma, Fasc. I - 2012, P: 21
30. Christian von Bar and Mult Ulrich Drobnig. The interaction of Contract Law and Tort and Property law in Europe, SELLIER. European Law PUBLISHERS, First Ed, Hamburg, 1998 pp16
31. Economic Commission for Europe, Inland transport Committee, possibilities for reconciliation and harmonization of civil liability regimes governing combined transport, 1998.pp20
32. Isaacs, Marc D, Cofman, Alan S, The Rotterdam Rules & "Wet" Multimodal Shipping: Important Concepts for Lawyers, [on line]. Available: http://www.cmla.org/...The%20Rotterdam%20Rules...20Isaacs.Cofman.pdf Visited on: 2013/06/11
33. Neels, R, The Rotterdam Rules and Modern Transport Practices: A Successful Marriage? Iijdschrift Vervoer é- Recht, 2011-1, [on line]. Available: http://www.rotterdamrules.com/sites/default/.../pdf/20marriage.pdf. Visited on: 2013/05/1

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.