نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود
هیأت تحریریه:
۱- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۲- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۳- دکتر وحید چگینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۴- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۶- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
۷- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۸- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۹- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۰- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۱- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳- دکتر سعید مظاهری، استادیار سازه‌های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
۱۴-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.41.22.fa
برگشت به اصل مطلب