پیام خود را بنویسید

عدم وابستگی و قطع ارتباط نشریه IJCOE با انجمن مهندسی دریایی ایران

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 2 27 3 16 563
پذیرفته شده 1 18 2 10 302
رد شده 1 9 1 6 261
نرخ پذیرش 50% 67% 67% 63% 54%
نرخ عدم پذیرش 50% 33% 33% 38% 46%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 69 159.73 89.98 170.09 525.38
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 5.9 106.48 21.4 84.61 88.43

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 1 17 2 10 282
يادداشت فنی 0 1 0 0 20

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 121 10,355 290 2,379 2,131,972
دریافت فایل مقالات 61 4,525 211 1,519 516,524

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 89 20
مقالات دارای دو نویسنده: 312 125
مقالات دارای سه نویسنده: 249 109
مقالات دارای چهار نویسنده: 94 43
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 15 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 144 57
41
دانشگاه تربیت مدرس 138 64
37
دانشگاه صنعتی شریف 134 51
29
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 86 40
11
دانشگاه علم و صنعت ایران 79 30
12
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 69 30
15
دانشگاه تهران 60 23
10
دانشگاه تبریز 60 24
10
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 53 21
15
دانشگاه صنعتی سهند 49 19
16
دانشگاه هرمزگان 44 19
4
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 40 14
7
دانشگاه جامع امام حسین 35 15
6
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 32 12
2
دانشگاه اصفهان 25 11
4
دانشگاه صنعت نفت 22 11
4
دانشگاه گیلان 22 8
1
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 22 7
1
دانشگاه بوعلی سینا 20 9
5
دانشگاه صنعتی اصفهان 19 8
5
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 8
8
دانشگاه صنعتی شاهرود 18 7
2
موسسه تحقیقات آب 17 5
3
دانشگاه قم 16 5
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 13 6
2
دانشگاه یزد 12 4
2
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 11 7
3
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 2
2
دانشگاه فردوسی 10 5
2
دانشگاه شهید بهشتی 9 6
2
دانشگاه خلیج فارس 8 3
1
دانشگاه مازندران 7 3
دانشگاه شهید چمران 7 4
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
مالک اشتر 6 1
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 1
University of marine science and technology khorramshahr 5 1
دانشگاه شیراز 5 3
1
دانشگاه شریف 5 4
1
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 3
3
دانشگاه خوارزمی 5 3
دانشگاه گلستان 5 4
2
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
دانشگاه لرستان 4 2
University 4 1
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 4 3
2

بروزرسانی: 1400/4/5

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.