پیام خود را بنویسید

فراخوان ارسال مقالات انگلیسی حوزه دریا و فراساحل    www.ijmt.ir

آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 1 21 3 21 555
پذیرفته شده 0 12 0 11 294
رد شده 1 9 3 10 261
نرخ پذیرش 0% 57% 0% 52% 53%
نرخ عدم پذیرش 100% 43% 100% 48% 47%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 150.2 0 152.58 533.95
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 93.47 0 90.13 86.93

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مقاله پژوهشي 0 11 0 10 274
يادداشت فنی 0 1 0 1 20

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1400) سال گذشته (1399) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 6,290 0 5,375 2,054,947
دریافت فایل مقالات 0 2,412 0 2,053 485,173

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 86 18
مقالات دارای دو نویسنده: 308 124
مقالات دارای سه نویسنده: 245 105
مقالات دارای چهار نویسنده: 94 42
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 15 9

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر 143 56
39
دانشگاه تربیت مدرس 138 64
37
دانشگاه صنعتی شریف 132 50
29
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات 83 39
11
دانشگاه علم و صنعت ایران 77 30
12
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 69 31
15
دانشگاه تهران 60 24
11
دانشگاه تبریز 60 24
10
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 53 21
15
دانشگاه صنعتی سهند 47 18
16
دانشگاه هرمزگان 44 19
3
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 40 14
5
دانشگاه جامع امام حسین 35 15
6
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 31 11
2
دانشگاه اصفهان 25 11
4
دانشگاه صنعت نفت 22 11
4
دانشگاه گیلان 22 8
1
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 21 7
1
دانشگاه بوعلی سینا 20 9
5
دانشگاه صنعتی اصفهان 19 8
5
مرکز ملی اقیانوس شناسی 18 8
8
دانشگاه صنعتی شاهرود 18 7
2
موسسه تحقیقات آب 17 5
2
دانشگاه قم 16 5
دانشگاه شهید باهنر 13 6
1
دانشگاه یزد 12 4
2
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 11 7
3
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 11 5
2
دانشگاه شهرکرد 10 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال 10 2
2
دانشگاه فردوسی 10 5
2
دانشگاه شهید بهشتی 9 6
2
دانشگاه خلیج فارس 8 3
1
دانشگاه شهید چمران 7 4
مالک اشتر 6 1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 6 4
1
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 6 2
2
دانشگاه مازندران 5 2
وزارت علوم تحقیقات و فناوری 5 1
دانشگاه شریف 5 4
1
University of marine science and technology khorramshahr 5 1
دانشگاه علوم و فنون مازندران 5 1
1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد 5 3
3
دانشگاه خوارزمی 5 3
دانشگاه گلستان 5 4
1
دانشگاه علامه طباطبایی 5 2
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 4 1
Darya sazeh consulting eng. iran 4 2
Sharif university of tech 4 1
1
دانشگاه لرستان 4 2

بروزرسانی: 1400/2/6

Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.