پیام خود را بنویسید

You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML بررسی تجربی رشد عرضی و طولی جریان گل آلود سه بعدی در حالت غیر دایم
بهار فیروزآبادی *، ، سید محمدرضا موسوی حکمتی، منوچهر راد
چکیده   -   Abstract  
XML مطالعه انتشارامواج ضربه‌ای انفجار زیر آب بروش المان محدود
سید شهاب امامزاده *، محمد تقی احمدی
چکیده   -   Abstract  
XML تحلیل عددی نیروهای پسا و برا وارد بر بدنه‌ی زیر دریایی بدون سرنشین UUV
حمیدرضا شاهی فر، حسن قاسمی *
چکیده   -   Abstract  
XML شبیه‌سازی دو‌بعدی هیدرودینامیک دریاچه ارومیه برای تعیین الگوی جریان
محمدعلی ‌توفیقی، مصطفی زین الدینی *، علی اصغر گلشنی
چکیده   -   Abstract  
XML استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تحلیل هیدرودینامیکی سکوهای شناور
سعید مظاهری *
چکیده   -   Abstract  
XML مدلسازی عددی دوبعدی انتقال موج بر روی بسترهای لجنی نرم
علی اویسی، محسن سلطانپور *
چکیده   -   Abstract  
Back to Original Issue


Creative Commons License
International Journal of Maritime Technology is licensed under a

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.