نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر روزبه پناهی، دانشگاه تربیت مدرس
هیأت تحریریه:
1- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
2- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر وحید چگینی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
4- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
7- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
8- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
10- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
11- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
12- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
13- دکتر سعید مظاهری، استادیار سازه‌های دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
14-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.41.22.fa
برگشت به اصل مطلب