نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر و مدیر مسئول: دکتر محمد سعید سیف

ویراستار علمی: دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیر اجرایی: اکبر فلاحتی آذر، انجمن مهندسی دریایی ایران

هیأت تحریریه:
۱- دکتر علی اکبر آقا کوچک، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۲- دکتر مهدی بهزاد، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۳- دکتر محمدرضا خدمتی، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴- دکتر حمید زراعتگر، استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۵- دکتر مصطفی زین الدینی، استاد گروه عمران دانشگاه خواجه نصیر
۶- دکتر محمد سعید سیف، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۷- دکتر مهدی شفیعی فر، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس
۸- دکتر حسن صیادی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۹- دکتر مجید عباسپور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
۱۰- دکتر حسن قاسمی، ااستاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱- دکتر محمدجواد کتابداری، دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲-  دکتر نوروز محمد نوری، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی دریا:
http://marine-eng.ir/find.php?item=1.41.22.fa
برگشت به اصل مطلب